Trendy w śmiertelności związanej z depresją: wyniki badania Stirling County

Jane M Murphy i wsp – Time Trends in Mortality Associated With Depression: Findings From the Stirling County Study LINK: Can J Psychiatry 2011;55:776 (dostępny pełen tekst)

Celem badania Stirling County było porównanie ryzyka zgonu w reprezentatywnej próbie dorosłych w roku 1952 z nową grupą badaną w roku 1970 i odpowiedź na pytanie, czy na zaobserwowane zmiany wpływa palenie tytoniu oraz nadużywanie/uzależnienie od alkoholu. 

Badanie przeprowadzono w liczącym dwadzieścia tysięcy mieszkańców hrabstwie Stirling, we wschodniej części Kanady. Z osobami biorącymi udział w badaniu przeprowadzano wywiad w kierunku depresji oraz palenia tytoniu. Dane na temat alkoholu psychiatrzy uzyskiwali od lekarzy rodzinnych. Informacje dotyczące zgonów pochodziły z Urzędu Statystycznego Kanady. Dla oceny ryzyka zgonu związanego z depresją wśród mężczyzn i kobiet  w obu próbach zastosowano modele proporcjonalnego ryzyka.

W obu próbach   wykazano istotny związek depresji z ryzykiem zgonu u mężczyzn –  iloraz ryzyka przedstawiający związek pomiędzy depresją a przedwczesnym zgonem u mężczyzn wyniósł 2,6 (95% CI 1,4 do 4,9) oraz 2,8 (95% CI 1,5 do 5,1), odpowiednio w próbach z roku 1952 i 1970, po pierwszych dziesięciu latach obserwacji. U kobiet zależność nie była znamienna statystycznie – iloraz ryzyka  odpowiednio 1,4 (95% CI 0,6 do 3,2) oraz 1,2 (95% CI 0,5 to 2,9). Ryzyko zgonu wynikające z depresji u mężczyzn było niezależne od alkoholu i nałogowego palenia tytoniu.

Najczęstszą przyczynę zgonów mężczyzn w stanowiły choroby układu krążenia (72% wszystkich zgonów u mężczyzn w 1952 roku i 58% w 1970 roku). Spadek zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych w czasie został zrównoważony przez wzrost zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi. Najrzadziej występowały zgony z przyczyn zewnętrznych.

Depresja oraz nadużywanie/uzależnienie od alkoholu wpływały istotnie na zgony z przyczyn zewnętrznych oraz z przyczyn sercowo-naczyniowych, nałogowe palenie tytoniu wiązało się istotnie ze zgonami z powodu złośliwych nowotworów.

Podsumowując, śmiertelność związana z depresją w Kanadzie nie zmieniła się istotnie między badanymi grupami z 1952 i 1970 roku. W obu grupach mężczyźni z depresją byli zagrożeni przedwczesnym zgonem.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / Grudzień 2010
Ewa Kowalik

0 replies on “Trendy w śmiertelności związanej z depresją: wyniki badania Stirling County”