Czy wielonienasycone kwasy omega-3 zmniejszają ryzyko nawrotu migotania przedsionków?

P.R. Kowey i wsp – Efficacy and safety of prescription omega-3 fatty acids for the prevention of recurrent symptomatic atrial fibrillation LINK: JAMA 2010;304:2363

Dane na temat wpływu kwasów omega-3 na redukcję częstości nawrotów migotania przedsionków są niejednoznaczne – dostępne są prace potwierdzające mniejszą częstość napadów migotania przedsionków przy substytucji kwasów wielonienasyconych, jak również prace, które zaprzeczają tej zależności. 

W jednym z badań substytucja kwasami omega-3 przed zabiegiem pomostowania aortalno–wieńcowego redukowała ilość i czas trwania migotania przedsionków występujących po operacji CABG. W innej pracy, w kilkumiesięcznej obserwacji, oceniono częstość nawrotów migotania przedsionków w badaniu holterowskim po wykonanej kardiowersji, u osób u których stosowano i nie stosowano kwasów omega 3. W tym przypadku potwierdzono istotną redukcję częstości nawrotów migotania przedsionków. Wielkość względnej redukcji częstości nawrotów w części z tych badań przekraczała nawet 50%.

Z kolei w pracy na łamach Journal of the American Medical Association (JAMA) 663 pacjentom z napadowym lub przetrwałym migotaniem przedsionków bez aktywnego leczenia antyarytmicznego i rozpoznawanej organicznej choroby serca  podawano w randomizowanej próbie 4 g /dobę kwasów omega-3 lub placebo. Częstość nawrotów napadów migotania lub trzepotania przedsionków obserwacji 6-miesięcznej nie różniła się  istotnie w grupie aktywnego leczenia i placebo zarówno u osób z napadowym migotaniem przedsionków (52% i 48%) jak i przetrwałym migotaniem przedsionków (50% i 33%).

A zatem, mimo postulowanego  wpływu na funkcję błon komórkowych i kanałów jonowych,  coraz więcej dowodów wskazuje na to, że podawanie kwasów omega-3, nie zapobiega nawrotom migotania przedsionków.

Opracowane na podstawie: JAMA / 1 grudnia 2010
Marek Kowrach