Aktywność fizyczna a wzrost wagi ciała – wyniki analizy badania CARDIA

Arlene L. Hankinson i wsp – Maintaining a High Physical Activity Level Over 20 Years and Weight Gain LINK: JAMA 2010;304:2603

W zaleceniach poświęconych zdrowiu rekomenduje się regularną aktywność fizyczną mającą na celu ograniczenie do minimum przyrostu wagi ciała. Zakłada się tym samym, że utrzymanie w dłuższym czasie wysokiego poziomu aktywności fizycznej pozwala zapobiec przyrostowi wagi ciała. Zalecenia opierają się jednak w dużej części na wynikach badań przekrojowych i krótkoterminowych badaniach klinicznych, nie uwzględniających zmian wagi ciała z wiekiem. Brak jest również danych dotyczących stopnia aktywności fizycznej niezbędnej dla zapobieżenia przyrostowi wagi ciała.

W raporcie US Department of Health and Human Services (HHS) z roku 2008  zaleca się co najmniej 30 minut ćwiczeń o umiarkowanej intensywności przez co najmniej 5 dni w tygodniu. W najnowszym badaniu zaobserwowano jednak, że zalecany przez HHS poziom aktywności nie wystarczał dla zapobieżenia przyrostowi wagi u kobiet w średnim wieku (średnio 54.2 roku). Nie wiadomo także, czy zalecenia te są wystarczające dla zapobieżenia przyrostowi wagi u młodych dorosłych wchodzących w wiek średni, gdy dochodzi do największego przyrostu masy ciała.

Dane pochodzące z badania CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) opublikowane na łamach Journal of the American Medical Association  pozwalają częściowo rozwiać te wątpliwości. Jego autorzy analizowali bowiem zależność pomiędzy zachowaniem aktywności fizycznej a zmianami BMI i obwodu w pasie u obserwowanych przez ponad 20 lat młodych dorosłych. Grupę badaną stanowiło 3554 mężczyzn i kobiet w wieku wyjściowo od 18 do 30 lat. Wykazano, że w ciągu 20 lat zachowanie wysokiego poziomu aktywności wiązało się z mniejszym przyrostem BMI i obwodu w pasie (po uwzględnieniu w analizie wieloczynnikowej m.in. wyjściowych wartości BMI, wieku, wykształcenia i liczby przyjmowanych kalorii).

Przyrost wagi ciała u wysoce aktywnych fizycznie mężczyzn był  o 2.6 kilograma mniejszy w porównaniu z mężczyznami o niskiej aktywności fizycznej (rocznie +0.15 jednostek BMI  vs +0.20 w grupie o niższej aktywności). U aktywnych kobiet przyrost był o 6.1 kilograma  niższy (rocznie odpowiednio +0.17 jednostek BMI  vs +0.30  jednostek BMI). Podobne różnice odnotowano w przypadku obwodu w pasie (przyrosty mniejsze o odpowiednio 3,1 cm i 3,8 cm u mężczyzn i kobiet).

A zatem, zgodnie z oczekiwaniami, zachowanie przez  młodych dorosłych aktywności fizycznej do wieku średniego ogranicza przyrost wagi ciała, zwłaszcza u kobiet.

Opracowane na podstawie: JAMA / 15 grudnia 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Aktywność fizyczna a wzrost wagi ciała – wyniki analizy badania CARDIA”