Skuteczność kontroli ciśnienia w zależności od wieku i chorób współistniejących.

J.B. Biskupiak i wsp – Prevalence of high-risk cardiovascular conditions and the status of hypertension management among hypertensive adults 65 years and older in the United States: analysis of a primary care electronic medical records database LINK: J Clin Hypertens 2010;12:935

Na łamach Clinical Journal of Hypertension przedstawiono analizę statystyczną porównującą skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego w grupie wiekowej poniżej i powyżej 65 roku życia, jak również w podgrupach z powikłaniami naczyniowymi, współistniejącą cukrzycą, czy też przewlekłą chorobą nerek.

Podstawę analizy stanowiły informacje zawarte w medycznej bazie danych GE EMR, z lat 2004-2007 (70 instytucji w 40 stanach USA). Analizie poddano 61355 osób w wieku 18-64 lat i 47796 w wieku 65 lat lub starszym, ze świeżo  rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, śledząc skuteczność  leczenia w trakcie rocznej obserwacji. Za wartości graniczne nadciśnienia przyjęto wartości 140/90 mm Hg lub 130/80 mm Hg dla osób z cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek.

Porównując częstość występowania chorób współistniejących w dwóch analizowanych grupach wiekowych stwierdzono występowanie dyslipidemii u młodszych i starszych odpowiednio: 51,82% i 47,32%, cukrzycy u odpowiednio  12,8% i 11,66%, chorób naczyń mózgowych u odpowiednio 1,4% i 4,58%, choroby nerek u odpowiednio 1,09% i 2,85%, choroby naczyń obwodowych u odpowiednio 0,9% i 2,42%, choroby serca u odpowiednio 5,27% i 12,44% oraz wysokiego ryzyka  choroby niedokrwiennej serca u odpowiednio 48,22% i 64,24%. Izolowane nadciśnienie skurczowe występowało istotnie częściej u osób w wieku podeszłym (odpowiednio 27,78% vs 11,83%).

Niepowikłane  nadciśnienie tętnicze (bez chorób współistniejących) było lepiej kontrolowane w młodszej grupie wiekowej (częstość kontroli w porównaniu ze starszą grupą 58,3% vs 53%). W nadciśnieniu powikłanym częstość uzyskanej kontroli wyniosła odpowiednio 56,9% vs 51,9%. Nadciśnienie oporne na leczenie, wymagające leczenia co najmniej 3 lekami bez osiągnięcia zalecanego poziomu kontroli występowało u 8,04% populacji w starszej grupie wiekowej i 7,7% w młodszej grupie wiekowej. Intensywność leczenia, mierzona liczbą przepisanych leków, była  większa u osób w wieku podeszłym.

W analizie wieloczynnikowej starszy wiek, rasa czarna, otyłość  zmniejszały szansę uzyskania właściwej kontroli ciśnienia tętniczego o odpowiednio 17%, 23% i 16%. Choroby współistniejące  zmniejszały szansę uzyskania właściwej kontroli nadciśnienia tętniczego o 21%.

Opracowane na podstawie: Journal of Clinical Hypertension / Grudzień 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Skuteczność kontroli ciśnienia w zależności od wieku i chorób współistniejących.”