Wysokiej czułości oznaczenia troponiny T w populacji ogólnej a ryzyko sercowo-naczyniowe

James A. de Lemos i wsp – Association of Troponin T Detected With a Highly Sensitive Assay and Cardiac Structure and Mortality Risk in the General Population LINK: JAMA 2010;304:2503

Odsetek osób z podwyższonymi poziomami troponin mierzonymi metodami standardowymi w populacji ogólnej jest stosunkowo niski. W jednej z prac wykrywalny wzrost cTnT odnotowano u 0.7% badanych.

Nowo opracowane metody oznaczeń pozwalają wykryć 10-krotnie niższe poziomy cTnT. Ich zastosowanie pozwala stwierdzić obecność krążącej troponiny u około 25% dorosłych w wieku 30 do 65 lat (przy dużej zmienności w zależności od wieku, płci i rasy badanych). Mieszczące się poniżej zakresu dokładności diagnostycznej standardowych testów “podwyższone” poziomy cTnT oceniane za pomocą testów wysokiej czułości związane są ze zmianami w mięśniu sercowym, takimi jak przerost lub dysfunkcja skurczowa lewej komory. Zależności te można obserwować także w populacjach niskiego ryzyka, bez rozpoznanej choroby wieńcowej i z niskim ryzykiem w skali Framingham. Co istotne, wyższe poziomy cTnT związane są z wyższą śmiertelnością niezależnie od tradycyjnych czynników ryzyka i poziomów biomarkerów takich jak CRP i NT-proBNP.

Na łamach Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki kolejnej ważnej pracy poświęconej   rokowniczemu znaczeniu wyników testów wysokiej czułości oznaczeń poziomów troponiny – Dallas Heart Study (DHS) – populacyjnego badania kohotrowego mieszkańców Dallas County. W badaniu tym poziomy troponiny sercowej T zmierzono w latach 2000-2002 za pomocą testów standardowych i testów wysokiej czułości u 3546 osób w wieku 30 do 65 lat. Chorych podzielono na 5 kategorii w zależności od poziomów cTnT. Budowę i czynność mięśnia sercowego oceniano techniką rezonansu magnetycznego. Mediana czasu obserwacji wyniosła 6.4 roku.

Standardowe testy oznaczeń troponiny przyniosły wynik dodatni u 0.7% badanych. Odsetek osób z poziomami cTnT wykrywalnymi  za pomocą testów wysokiej czułości (≥0.003 ng/mL) wyniósł  25.0% (95% przedział ufności. Liczby te wyniosły odpowiednio 37.1%  u mężczyzn vs 12.9%  u kobiet oraz 14.0%  u uczestników poniżej 40 roku życia vs 57.6%  u osób 60-letnich i starszych. Częstość występowania przerostu mięśnia sercowego rosła z 7.5%  u osób z najniższymi poziomami cTnT (<0.003 ng/mL) do 48.1%  u osób z najwyższymi poziomami cTnT (≥0.014 ng/mL) (P<.001). Podobną zależność obserwowano także m.in. dla dysfunkcji skurczowej lewej komory.

W trakcie obserwacji odnotowano 151 zgonów, w tym 62 zgony sercowo-naczyniowe. Śmiertelność całkowita była najniższa u osób z najniższymi poziomami cTnT (1,9%)  i rosła wraz ze wzrostem poziomów troponin do 28.4%. Poziomy cTnT okazały się być niezależnymi od tradycyjnych markerów (m.in CRP, NT-proBNP) wskaźnikami ryzyka zgonu (skorygowany iloraz hazardu , 2.8  u chorych z najwyższymi poziomami cTnT). A zatem, jak podsumowują autorzy pracy, podwyższone poziomy troponiny można więc uznać za markery zmian narządowych w układzie sercowo-naczyniowym i jednocześnie za wskaźniki ryzyka sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: JAMA / 8 grudnia 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Wysokiej czułości oznaczenia troponiny T w populacji ogólnej a ryzyko sercowo-naczyniowe”