Nawyki związane ze spożywaniem alkoholu a ryzyko sercowo-naczyniowe – badanie PRIME

Jean-Bernard Ruidavets i wsp – Patterns of alcohol consumption and ischaemic heart disease in culturally divergent countries: the Prospective Epidemiologial Study of Myocardial Infarction (PRIME) LINK: BMJ 2010;341:c6077 (dostępny pełen tekst)

Nawyki związane ze spożywaniem alkoholu wywierają istotny wpływ na ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, dowodzą Ruidavets i wsp., autorzy oryginalnego badania, którego wyniki opublikowano w British Medical Journal. Do takich wniosków doprowadziła analiza danych z projektu badawczego PRIME, przeprowadzonego na epidemiologicznie odmiennych populacjach mężczyzn w średnim wieku (50-59 lat) – mieszkańców Irlandii Północnej (n = 2405) i Francji (n = 7373), wyjściowo bez choroby wieńcowej.

Różnice pomiędzy grupami były szczególnie widoczne w zakresie nawyków związanych ze spożywaniem alkoholu. Do spożywania alkoholu co najmniej raz w tygodniu przyznawało się 60.5% Irlandczyków i 90.6% Francuzów. Odpowiednio 12% i 75% mężczyzn z tej grupy piło alkohol codziennie. Średnie dobowe spożycie wynosiło 22.1g i 32.8 g. “Picie weekendowe” (> 50 g w przeliczeniu na czysty alkoholu co najmniej raz w tygodniu) było typowe dla 9.4% Irlandczyków i 0.5% Francuzów.

W 10-letnim okresie obserwacji, incydenty niedokrwienia serca wystąpiły łącznie u 7.0% uczestników (3,3% ostre zespoły wieńcowe, 3,7% objawy dusznicy)  przy czym zapadalność na ostre zespoły  wieńcowe wynosiła 5.63 na 1000 osobo-lat wśród Irlandczyków i 2.78 na 1000 osobo-lat wśród Francuzów.

Po uwzględnieniu czynników zakłócających, w tym różnic pod względem występowania znanych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, współczynnik ryzyka ciężkich incydentów wieńcowych w grupie mężczyzn pijących okazyjnie w nadmiarze, w porównaniu z pijącymi regularnie, wynosił 1.97 (95% CI, 1.21-3.22), a w grupie abstynentów, w porównaniu z pijącymi regularnie – 2.03 (1.41-2.94).

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że nawyki związane z piciem alkoholu mogą wiązać się z nasileniem ryzyka wieńcowego, aczkolwiek nie można wykluczyć wpływu innych czynników na uzyskane wyniki, np. diety.

Opracowane na podstawie: BMJ / 23 listopada 2010
Krzysztof Kurek