Jakie jest optymalne ciśnienie tętnicze w ostrym zespole wieńcowym?

PROVE IT-TIMI 22 Trial Investigators – What Is the Optimal Blood Pressure in Patients After Acute Coronary Syndromes? LINK: Circulation. 2010;122:2142

Badania epidemiologiczne wykazały liniową zależność pomiędzy wysokością ciśnienia tętniczego a incydentami sercowo naczyniowymi.  W niektórych populacjach obserwowano jednak zależność o typie krzywej J lub U, a tym samym wzrost liczby niekorzystnych zdarzeń przy bardzo wysokich i niskich wartościach ciśnienia tętniczego. W dokumencie American Heart Association poświęconym leczeniu nadciśnienia m.in. z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS) zalecono docelowe wartości <130/80 mm Hg, wskazując jednak na ograniczoną liczbę danych potwierdzających słuszność takiego zalecenia.

Tym większe zainteresowanie budzą wyniki analizy losów 4162 chorych z ACS włączonych do badania  PROVE IT-TIMI 22, w zależności od wartości skurczowego I rozkurczowego ciśnienia tętniczego.  Badacze PROVE IT-TIMI-22  wykazali bowiem, że zależność pomiędzy wartościami ciśnienia tętniczego a występowaniem incydentów I zgonów sercowo-naczyniowych miała kształt litery U – ze wzrostem liczby incydentów zarówno przy wysokich jak i niskich wartościach ciśnienia, także po uwzględnieniu w analizie innych zmiennych wyjściowych.

W nieliniowym modelu proporcjonalnego ryzyka Coxa wykazano, że ryzyko wystąpienia podstawowego punktu końcowego (zgonu, zawału serca, udaru, niestabilnej choroby wieńcowej lub rewaskularyzacji) było najniższe dla ciśnienia 136/85 mm Hg (zakres 130 do 140 mm Hg  oraz 80 do 90 mm Hg). Krzywa miała stosunkowo plaski przebieg dla wartości skurczowego ciśnienia  od 110 do 130 mm Hg  i rozkurczowego ciśnienia od 70 do 90 mm Hg.

A zatem, jak konkludują autorzy pracy, zbyt niskie wartości ciśnienia u chorych z ACS, zwłaszcza poniżej 110/70 mm Hg mogą być niebezpieczne.

Opracowane na podstawie: Circulation / 23 listopada 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Jakie jest optymalne ciśnienie tętnicze w ostrym zespole wieńcowym?”