Zaburzenia erekcji a ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych na cukrzycę typu 2 w badaniu ADVANCE

G. D. Batty i wsp – Erectile dysfunction and later cardiovascular disease in men with type 2 diabetes LINK: J Am Coll Cardiol 2010;56:1908

Cukrzycą typu 2 to forma zaburzeń metabolizmu doprowadzająca do wieloukładowych uszkodzeń o charakterze mikroangiopatii i makroangiopatii, powodująca między innymi zaburzenia erekcji u mężczyzn. Choć tradycyjnie wiązano je z uszkodzeniem o charakterze neuropatii, wiele danych wskazuje, że w zaburzeniach erekcji  istotną rolę odgrywają procesy miażdżycowe i hialinizacyjne w naczyniach tętniczych prącia.

Początkowy ich okres to wybiórcze uszkodzenie funkcji śródbłonka, analogicznie do patomechanizmu procesów toczących się u chorych na cukrzycę typu 2 w naczyniach wieńcowych. Powstaje, więc pytanie, czy stwierdzenie u chorych na cukrzycę typu 2 zaburzeń erekcji przekłada się na wzrost śmiertelności i chorobowości sercowo-naczyniowej?

Na tak sformułowane zagadnienie starają się odpowiedzieć autorzy pracy na podstawie danych z badania ADVANCE, w którym badano wpływ intensywnej terapii hipoglikemizującej na zdarzenia sercowo-naczyniowe. Grupę badaną stanowiło 6304 mężczyzn chorych na cukrzycę typu 2 u których oceniono występowanie zaburzeń erekcji w pierwszych 2 latach obserwacji. W analizie wieloczynnikowej wykazano zależność między wystąpieniem zaburzeń erekcji a zwiększonym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych w obserwacji 5-letniej.

Stwierdzenie zaburzeń erekcji na początku badania zwiększało w analizie wieloczynnikowej ilość zdarzeń sercowo-naczyniowych o 19%, różnych manifestacji choroby niedokrwiennej serca o 35%, a chorób naczyń mózgowych o 36%. Niezamiennie, o 16% rosła śmiertelność całkowita, pogorszeniu ulegały wykładniki funkcji poznawczej. U mężczyzn, u których zaburzenia erekcji występowały na początku badania i utrzymywały się po dwóch latach wskaźniki ryzyka były jeszcze wyższe.

Zaburzenia erekcji u chorych na cukrzycę typu 2 należy zatem traktować jako ważny marker zwiększonego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 30 listopada 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Zaburzenia erekcji a ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych na cukrzycę typu 2 w badaniu ADVANCE”