Koncepcja polypill w prewencji sercowo-naczyniowej – co nowego?

E. Lonn i wsp – The polypill in the prevention of cardiovascular diseases LINK: Circulation 2010;122:2078

Na łamach Circulation w przeglądowym artykule przedstawiono zarys koncepcji dotyczącej wprowadzenia wieloskładnikowej tabletki w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego.

Uzyskane dane z badań klinicznych potwierdziły skuteczność terapeutyczną w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego leków redukujących ciśnienie tętnicze, obniżających stężenie cholesterolu statyn i leków przeciwpłytkowych (aspiryny). Powstała więc idea zastosowania tabletki zawierającej wszystkie te składniki w odpowiedniej proporcji, w celu zintensyfikowania i upowszechnienia dotychczasowym możliwości prewencji chorób układu krążenia. Miałaby to być „tabletka dla wszystkich”.

Dotychczasowa strategia  jest niewystarczająca, gdyż znaczna część epizodów sercowo-naczyniowych dotyczy osób o mniejszym ryzyku, np. wyłącznie z pojedynczym czynnikiem ryzyka. Z drugiej strony, badania epidemiologiczne wskazują, że zaledwie 5% populacji osób dorosłych charakteryzuje się rzeczywiście niskim ryzykiem powikłań naczyniowych.

Niska skuteczność w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego modyfikacji stylu życia (dieta, zwiększenie aktywności fizycznej) skłoniła część badaczy do sformułowania bardziej radykalnych form interwencji- farmakoterapii opartej o wieloskładnikową tabletkę (tzw. polypill), stosowaną nie tylko w ramach prewencji wtórnej, ale również prewencji pierwotnej. W ten sposób prewencja chorób układu krążenia objęłaby szerszą populację osób dorosłych. Ponieważ w niedalekiej przyszłości większość powikłań sercowo-naczyniowych występować będzie u mieszkańców krajów rozwijających się, możliwe do zastosowania metody prewencji  powinny być powszechne i skuteczne.

Wieloskładnikowa tabletka na poziomie populacyjnym pozwoliłaby na redukcję zdarzeń sercowo-naczyniowych o 50%, przy ryzyku wystąpienia działań niepożądanych sięgającym kilku procent. Podjęto już praktyczne możliwości testowania tej hipotezy. W Indiach przeprowadzono badanie, które potwierdziło skuteczność wieloskładnikowej tabletki (zawierającej w zredukowanych dawkach tiazyd, atenolol, ACE-inhibitor, simwastatynę i aspirynę) w redukcji średnich wartości ciśnienia tętniczego i cholesterolu LDL.

Aktualnie toczy się badanie oceniające skuteczności takiej formy leczenia w prewencji pierwotnej w grupie mężczyzn >55 roku życia, w grupie kobiet >65 roku życia, z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka lub kobiet >60 roku życia z dwoma czynnikami ryzyka  – Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE-3). Zapobieganie polega  na podawaniu tabletki zawierającej 10 mg rosuwastatyny i połączenia candesartanu z hydrochlorotiazydem (odpowiednio 16 mg i 12,5 mg).

Opracowane na podstawie: Circulation / 16 listopada 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Koncepcja polypill w prewencji sercowo-naczyniowej – co nowego?”