Metformina a wskażniki śmiertelności u chorych na cukrzycę

R. Roussel i wsp – Metformin use and mortality among patients with diabetes and atherothrombosis LINK: Arch Intern Med 2010;170:1892

Na łamach Archives of Internal Medicine ukazała się praca, której autorzy na podstawie danych z międzynarodowego rejestru Reduction of Atherothrombosis for Continued Health (prowadzonego w latach 2001-2003) oceniali wpływ stosowania metforminy u pacjentów z cukrzycą na śmiertelność całkowitą i sercowo-naczyniową..

Do rejestru włączano chorych powyżej 45 roku życia z  co najmniej 3 czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego lub przebytym incydentem naczyniowym obejmującym przynajmniej jedno łożysko naczyniowe (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, miażdżyca tętnic kończyn dolnych). W prezentowanej na łamach Archives analizie uwzględniono dane pochodzące z dwuletniej obserwacji 19691 pacjentów chorych na cukrzycę typu 2.

Śmiertelność w grupie leczonej metforminą wyniosła 6,3%, a w grupie, w której metforminy nie stosowano 9,8%. Po uwzględnieniu odmiennych charakterystyk grup, leczenie metforminą wiązało się ze  zmniejszeniem ryzyka zgonu niezależnie od przyczyny o 24%. W grupie leczonej metforminą obserwowano również niższą o 21% śmiertelność sercowo-naczyniową.

Zebrane dane umożliwiły również przeanalizowanie wpływu metforminy w podgrupach, w których metformina jest względnie przeciwwskazana: u chorych z niewydolnością serca, a także u chorych z umiarkowaną niewydolnością nerek i filtracją kłębkową w zakresie 30-60 ml/min/1,73 m2. W pierwszej grupie obserwowana redukcja śmiertelności wynosiła 31%, a w drugiej 36%. Dodatkowo, 23% redukcję śmiertelności odnotowano również dla osób powyżej 65 roku życia.

Analiza danych sugeruje, że korzystny wpływ metforminy może być  niezależny od mechanizmu hipoglikemizującego. Co ważne, korzyści odniosły również osoby, u których według aktualnych standardów mają względne przeciwwskazania do stosowanie tego leku. Mając na względzie ograniczenia związane z obserwacyjnych charakterem analizy, autorzy postulują przeprowadzenie randomizowanych badań prospektywnych dla potwierdzenia jej wyników.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 22 listopada 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Metformina a wskażniki śmiertelności u chorych na cukrzycę”