Jak bardzo obniżać stężenie cholesterolu LDL?

B.M.Y. Cheung i K.S.L. Lam – Is intensive LDL-cholesterol lowering beneficial and safe? LINK: Lancet 2010;376:1622

Wprowadzenie silnie działających statyn dało możliwość większej redukcji stężeń cholesterolu LDL przy mniejszym ryzyku wystąpienia powikłań. Niewątpliwe zainteresowanie budzi więc opublikowana i komentowana na łamach The Lancet kolejna metaanaliza badań statynowych, przeprowadzona przez zespół Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Jej  autorzy ocenili bezpieczeństwo podawania statyn i ich skuteczność w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego.

Jedno z ważniejszych pytań, które postawiono dotyczy zasadności intensywnej terapii statynami oraz pytanie o korzyści kliniczne płynące z redukcji stężeń cholesterolu LDL, nawet gdy jego wyjściowe wartości były niskie  tj. wynosiły <2,0 mmol/l. W opublikowanej analizie autorzy CTT potwierdzili fakt większej  redukcji głównych powikłań naczyniowych: zgonu sercowego, zawału mięśnia serca niezakończonego zgonem, zabiegów rewaskularyzacji naczyń wieńcowych oraz niedokrwiennego udaru mózgu dla intensywniejszych form terapii statynami w szerokim zakresie wyjściowych stężeń cholesterolu LDL. Spadek liczby powikłań obserwowano również wówczas, gdy wyjściowe stężenia cholesterolu LDL były niskie tj <2,0 mmol/l.

W metaanalizie nie stwierdzono, aby statyny zwiększały liczbę zgonów z przyczyn pozanaczyniowych, a zwiększone ryzyko udaru krwotocznego nie przekreślało korzyści osiągniętych dzięki redukcji częstości udarów niedokrwiennych. Wobec zbyt  rzadkiego podawania statyn osobom, u których są wskazane, autorzy komentarza wskazują na konieczność upowszechnienia tej formy terapii, jak również uświadomienia konieczności ich stosowania nawet, gdy poziomy cholesterolu LDL mieszczą się w zakresie powszechnie obowiązującej normy.

Opracowane na podstawie: Lancet / 13 listopada 2010
Marek Kowrach