Czy intensywna terapia cukrzycy typu 2 zmniejsza ryzyko nowotworów?

J. A. Johnson i S. L. Bowker – Intensive glycaemic control and cancer risk in type 2 diabetes: a meta-analysis of major trials LINK: Diabetologia online first

Ostatnio dużo dyskusji wywołały analizy poświęcone zależności pomiędzy  terapią cukrzycy a ryzykiem wystąpienia nowotworów. Sugeruje się  możliwe przeciwnowotworowe  działanie metforminy. Z kolei za lek mogący powodować wzrost ryzyka uznano m.in. długodziałający analog insuliny glarginę (choć pojawiło się szereg zastrzeżeń, wskazujących na niedoskonałości metodologiczne pracy stanowiącej podstawę tej ostatniej obserwacji).

Sprawny metabolizm komórek nowotworowych zależy od dostępności glukozy. Cukrzyca i towarzysząca jej hiperglikemia mogą więc zwiększać, niezależnie od innych czynników, ryzyko wystąpienia nowotworów, co wydają się potwierdzać wyniki badań obserwacyjnych.  Na łamach pisma Diabetologia przedstawiono meta-analizę, która miała oceniać czy intensywna kontrola glikemii u chorych na cukrzycę typu 2 zmniejsza szansę rozwoju choroby nowotworowej i szansę zgonu z jej powodu.

Dane na temat śmiertelnośći oparto na podstawie danych z badań ACCORD, UKPDS i VADT, w których zgony z powodu nowotworów raportowano jako wtórne punkty końcowe. Przeanalizowano dane dotyczące 53892 osobolat i 38743 osobolat obserwacji odpowiednio w grupie intensywnej terapii cukrzycy i standardowej opieki (odpowiednio 222 i 155 zgonów nowotworowych). Wskaźnik ryzyka wyniósł 1.00 (95% CI 0.81–1.24)

Analiza zapadalności na nowotwory (badania ADVANCE, ProActive i RECORD) również nie wykazała różnic pomiędzy grupami intensywną a kontrolną (47924 osobolat obserwacji w grupie intensywnej terapii i 45009 osobolat obserwacji w grupie kontrolnej – zapadalność na nowotwory odpowiednio 357 i 380 przypadków, wskażnik ryzyka 0.91, 95% CI 0.79–1.05).

Uzyskane analizy nie uzasadniają zatem stwierdzenia, że lepsza kontrola glikemii zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów w cukrzycy typu 2.  Badanie nie pozwoliło ocenić wpływu sposobu leczenia hipoglikemizującego na ryzyko nowotworowe.

Opracowane na podstawie: Diabetologia / Listopad 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Czy intensywna terapia cukrzycy typu 2 zmniejsza ryzyko nowotworów?”