Co decyduje o długotrwałym przebiegu depresji?

S. B. Patten i wsp – Predictors of the longitudinal course of major depression in a Canadian population sample LINK: Can J Psychiatry 2010;55:669 (dostepny pełen tekst)

Na łamach Canadian Journal of Psychiatry zamieszczono wyniki wieloletniej obserwacji występowania epizodów depresyjnych, prowadzonej w ramach  programu epidemiologicznego, oceniającego stan zdrowia populacji mieszkańców Kanady – National Population Health Survey (NPHS). Ocenę występowania stanów depresyjnych przeprowadzano co dwa lata od 1994 roku. Aktualna analiza kończy się na roku 2006.

W każdym okresie badania oceniano epizody depresyjne występujące w poprzednim roku. Oceniano czas trwania depresji, nawroty lub trwanie epizodów depresyjnych, a także liczbę powtarzających się epizodów depresyjnych.

Znaczny odsetek epizodów depresyjnych trwał relatywnie krótko, nie przekraczając 8 tygodni, osoby starsze charakteryzował przy tym dłuższy okres fazy depresyjnej.  Około10% badanych zgłaszało czas trwania depresji wynoszący co najmniej rok a u 19% badanych stwierdzano w kolejnych cyklach obecność utrzymujących się objawów depresji lub jej nawrót. Średnią liczbę powtórnych epizodów depresyjnych u badanego, u którego wystąpił w okresie obserwacji przynajmniej jeden taki epizod, oceniono na  2.

Dłuższy przebieg lub większa liczba epizodów depresyjnych wykazywała związek z  m.in.  niską samooceną, paleniem papierosów, stresem doświadczanym w dzieciństwie i stresem aktualnym,  występowaniem zespołów bólowych i wywiadem rodzinnym depresji.

Autorzy podsumowując stwierdzają, że u około 20% osób doświadczających epizodu depresyjnego należy się liczyć z jego cięższym lub długotrwałym przebiegiem, a większość chorych doświadcza epizodów, krótkotrwałych, które często nie są nawet leczone. Główne czynniki decydujące o ciężkości przebiegu depresji w ujęciu populacyjnym to wywiad rodzinny, zaburzony schemat poznawczy, stres, współistniejące zaburzenia psychiczne, palenie papierosów i zespoły bólowe.  Czynniki te powinny byc brane pod uwagę przy prognozowaniu przebiegu depresji, podobnie jak już uprzednio opisane: nasilenie objawów, niski stopień wsparcia społecznego i współwystępowanie chorób somatycznych.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / Październik 2010
Marek Kowrach