Hipoglikemia a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w badaniu ADVANCE

S. Zoungas i wsp – Severe hypoglycemia and risks of vascular events and death LINK: N Engl J Med 2010;363:1410

Na łamach New England Journal of Medicine (NEJM) przedstawiono ważną z punktu widzenia praktyki medycznej analizę zależności między epizodami hipoglikemii, zwłaszcza epizodami ciężkiej hipoglikemii (hipoglikemia powodująca zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego)  a ryzykiem wystąpienia ostrych powikłań sercowo-naczyniowych i ryzykiem zgonu naczyniowego.

Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z badania ADVANCE, którego jedno z ramion porównywało zwykłą terapię hipoglikemizującą z terapią intensywną (redukcja HBA1c  do poziomu 6,5%). Podstawę intensywnej terapii hipoglikemizującej stanowił gliklazyd MR. Dane obejmowały okres 5 lat obserwacji 11140 pacjentów z cukrzycą typu 2.

W grupie intensywnej interwencji 150 pacjentów doświadczyło 199 epizodów ciężkiej hipoglikemii (2,7%), a w grupie zwykłej kontroli 104 epizody wystąpiły u 81 pacjentów (1,5%). Wśród pacjentów, którzy doświadczyli ciężkiej hipoglikemii u 16,8% wystąpił następnie epizod sercowo-naczyniowy, 11,5% doświadczyło następnie epizodu o charakterze mikroangiopatii , a 19,5% zmarło. Odsetek niekorzystnych zdarzeń w grupie, która nie doświadczyła epizodu ciężkiej hipoglikemii, wyniósł odpowiednio: 10,2%, 10,1% i 9,0%.

W analizie wieloczynnikowej ciężka hipoglikemia (niezależnie, czy w grupie leczonej intensywnie czy standardowo) wiązała się ze zwiększonym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych 2,88 razy, zdarzeń o charakterze mikroangiopatii 1,81 razy, zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych 2,68 razy i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny 2,69 razy. Wskaźniki ryzyka były wyższe, jeżeli okres od momentu wystąpienia hipoglikemii był krótszy. Z epizodami hipoglikemii kojarzyło się również wystąpienie powikłań ze strony innych układów narządów: przewodu pokarmowego, układu oddechowego, skóry.

Autorzy uważają , że przedstawiona analiza statystyczna nie może stanowić podstawy do sformułowania przyczynowej zależności między hipoglikemią, a wymienionymi wyżej zdarzeniami. Z praktycznego punktu widzenia należy uznać, że wystąpienie hipoglikemii może identyfikować osoby, u których w przyszłości mogą zaistnieć poważne powikłania narządowe, w tym ze strony układu sercowo-naczyniowego. Incydent ciężkej hipoglikemii nakazuje zatem, na poziomie indywidualnym, ponowną weryfikację stanu zdrowia chorego, w tym oceny stopnia zagrożenia ostrymi incydentami wieńcowymi.

Opracowane na podstawie: NEJM / 7 października 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Hipoglikemia a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w badaniu ADVANCE”