Analiza farmakoekonomiczna leczenia hipotensyjnego za pomocą skojarzenia peryndoprylu i indapamidu na podstawie badania ADVANCE

P.P. Glasziou i wsp – Cost-effectiveness of lowering blood pressure with a fixed combination of perindopril and indapamide in type 2 diabetes mellitus: an ADVANCE trial-based analysis LINK: MJA 2010;193:320

Na łamach Medical Journal of Australia przedstawiono analizę farmakoekonomiczną skojarzonego leczenia hipotensyjnego peryndoprylem i indapamidem. Obliczenia dokonano na podstawie danych zebranych w badaniu ADVANCE.

W badaniu tym 11 140 osób z cukrzycą typu 2 randomizowano do placebo lub wspomnianej skojarzonej terapii hipotensyjnej. Leki podawano niezależnie od wyjściowych wartości ciśnienia tętniczego, odnotowując względną redukcję śmiertelności sercowo-naczyniowej o 18% i względną redukcję śmiertelności całkowitej o 14%. Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, czy taka interwencja opłaca się ekonomicznie?

Koszty bezpośrednie interwencji  w przeliczeniu na osobę badaną w całym okresie kilkuletniej próby klinicznej (średnio 4,3 roku) wyniosły 1368 dolarów australijskich. W porównaniu z placebo aktywne leczenie hipotensyjne wiązało się z redukcją kosztów hospitalizacji w przeliczeniu na jedną osobę o 410 dolarów australijskich, porad ambulatoryjnych o 72 dolary australijskie, stosowania innych leków o 332 dolary. Ostatecznie nadmiar bezpośrednich kosztów aktywnego leczenia zamknął się kwotą 555 dolarów australijskich na jednego pacjenta.

Średni koszt uzyskanego  jednego roku życia skorygowanego o jego jakość (QALY, quality-adjusted life year) wyniósł około 10600 dolarów australijskich. Wskaźnik efektywności kosztowej leczenia peryndoprylem i indapamidem jest zatem korzystny. Zdaniem autorów,  z perspektywy systemu ochrony zdrowia w Australii stosowanie skojarzenia peryndoprylu z indapamidem u chorych z cukrzycą, niezaleznie od wyjściowych wartości ciśnienia, jest efektywne kosztowo. Korzyści te nie wydają się być znacząco zależne od czynników charakterystycznych dla danego kraju, choć oczywiście szczegółowa analiza uwzględniająca specyfikę innych systemów zdrowotnych może przynieść nieco odmienne rezultaty.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 20 września 2010
Marek Kowrach