Wartość współczynnika przesączania kłębuszkowego a ryzyko udaru: meta-analiza

Meng Lee i wsp – Low glomerular filtration rate and risk of stroke: meta-analysis LINK: BMJ 2010;341:c4249 (dostępny pełen tekst)

Współczynnik przesączania kłębuszkowego (glomerular filtration rate – GFR) może być czynnikiem rokowniczym incydentów naczyniowo-mózgowych, potwierdzają Meng Lee i wsp., autorzy meta-analizy opublikowanej w British Journal of Medicine. Z dotychczasowych danych wynika, że przewlekłe choroby nerek i schorzenia układu krążenia mogą mieć wspólne podłoże patofizjologiczne. Dodatkowo, większość pacjentów z najniższymi wartościami GFR umiera z przyczyn sercowo-naczyniowych, a nie z powodu progresji do schyłkowej choroby nerek.

Autorzy omawianej pracy dokonali  przeglądu piśmiennictwa wybierając te pozycje, w których oceniano GFR i zapadalność na incydenty naczyniowo-mózgowe w co najmniej rocznym okresie obserwacji, a zależność pomiędzy tymi parametrami wyrażano w postaci względnego ryzyka udaru w poszczególnych zakresach wartości GFR. Kryteria włączenia spełniło łącznie 21 artykułów podsumowujących wyniki 33 prospektywnych badań na łącznej grupie 284 672 osób.

W grupie z GFR < 60 ml/min/1.73 m2, ryzyko udaru było o 43% wyższe w porównaniu z grupą z prawidłową czynnością nerek. Z kolei, w grupie z GFR w zakresie 60-90 ml/min/1.73 m2, wzrost ryzyka udaru był nieznamienny (względne ryzyko 1.07, 95% przedział ufności 0.98-1.17). Z pogłębionej oceny grupy z GFR < 60 ml/min/1.73 m2  wynikało, że szczególnie wysokie ryzyko udaru dotyczyło osób pochodzenia azjatyckiego oraz tych, u których wartości współczynnika nie przekraczały 40 ml/min/1.73 m2.

Podsumowując, niskie wartości współczynnika przesączania kłębuszkowego są markerem ryzyka incydentów naczyniowo-mózgowych. Działania zmierzające do neutralizacji znanych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego mogą okazać się szczególnie skuteczne u osób z niewydolnością nerek, zmniejszając ryzyko wystąpienia udarów.

Opracowane na podstawie: BMJ / 30 września 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Wartość współczynnika przesączania kłębuszkowego a ryzyko udaru: meta-analiza”