Czy cukrzyca typu 2 jest równoważnikiem choroby wieńcowej? Badanie z Hiszpanii

J.F. Cano i wsp – Long-term cardiovascular risk in type 2 diabetic compared with nondiabetic first acute myocardial infarction patients Diabetes Care 2010;33:2004

Na łamach Diabetes Care przedstawiono pracę poświęconą ryzyku zgonu i chorób układu sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę typu 2. Podstawowym celem hiszpańskiego badania było określenie, czy w praktyce rzeczywiście można bez ograniczeń posługiwać się stwierdzeniem, że cukrzyca typu 2 jest równoważnikiem choroby niedokrwiennej serca. 

Autorzy porównali losy 4410 chorych w wieku  30-74 lat, podzielonych na dwie grupy: chorych z cukrzycą typu 2 bez choroby niedokrwiennej serca oraz pacjentów bez zaburzeń metabolizmu glukozy, ale po przebytym zawale mięśnia sercowego. W 10-letniej obserwacji  wykazano istotnie mniejsze ryzyko  zgonu niezależnego od przyczyny, zgonu sercowo-naczyniowego, zgonu w przebiegu udaru mózgu, zawału mięśnia serca niezakończonego zgonem lub zakończonego zgonem, czy też wszystkich analizowanych postaci choroby niedokrwiennej serca w grupie chorych na cukrzycę (kobiet i mężczyzn), w porównaniu z pacjentami z chorobą wieńcową .

Ryzyko względne wystąpienia powikłań naczyniowych u pacjentów z cukrzycą było mniejsze o 34 do 88% w odniesieniu do częstości występowania zdarzeń u pacjentów po zawale mięśnia sercowego ale bez zaburzeń metabolizmu glukozy. Również  ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego oraz ryzyko wystąpienia incydentów wieńcowych (niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego zakończony lub niezakończony zgonem) było niższe u chorych z cukrzycą trwającej krócej i dłużej niż 8 lat, z poziomem HbA1c poniżej i powyżej 7%, a także niezależnie od leczenia (dieta, leki doustne, insulina). 

Dłużej trwająca cukrzyca, wyższy poziom HbA1c, leczenie insuliną kojarzyły się z większym ryzykiem ostrych postaci choroby wieńcowej, jednak nadal mniejszym w porównaniu z osobami bez zaburzeń metabolizmu glukozy, ale z przebytym zawałem mięśnia serca.

W tym kontekście autorzy pracy przypominają, że w innych badaniach cukrzyca okazała się rzeczywistym równoważnikiem choroby wieńcowej (USA, część krajów europejskich). Zależność ta może się zatem charakteryzować dużą zmiennością geograficzną i każdorazowo wymaga odrębnej analizy epidemiologicznej. Nie pozostanie to bez wpływu na decyzje terapeutyczne, zwłaszcza w zakresie profilaktyki pierwotnej.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / Wrzesień 2010
Marek Kowrach