Obwód talii jako niezalezny od BMI czynnik ryzyka zgonu

E.J. Jacobs i wsp – Waist circumference and all-cause mortality in a large us cohort LINK: Arch Intern Med 2010;170:1293

Antropometryczne pomiary otyłości opierają się najczęściej na dwóch wskaźnikach: wskaźniku masy ciała (BMI) i obwodzie talii. Wskaźniki te mierzą różny sposób nagromadzenia tkanki tłuszczowej, mogą więc korelować w sposób niezależny z powikłaniami metabolicznymi i stanami chorobowymi.

Niezależny od BMI wpływ tkanki tłuszczowej trzewnej na wyżej wymienione powikłania przedstawiono na łamach Archives of Internal Medicine. W ramach badania prowadzonego w USA Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort w latach 1997-2006 zebrano dane pochodzące z obserwacji 48500 mężczyzn i 56343 kobiet powyżej 55 roku życia. Obwód talii u mężczyzn wynoszący 102 cm i powyżej oraz u kobiet 88 cm i powyżej wiązał się ze zwiększeniem ryzyka względnego zgonu o odpowiednio 17% i 23%.

Autorzy  porównali znaczenie obwodu talii w różnych zakresach  BMI:  w granicach normy, odpowiadających rozpoznaniu nadwagi i otyłości. Niezależnie od kategorii  BMI, wyższy obwód talii łączył się zawsze bezpośrednio ze wzrostem ryzyka zgonu. Zależność ta była widoczna nawet dla prawidłowych zakresów BMI, szczególnie u kobiet.

Wpływ obwodu talii na śmiertelność ujawniał się w większym stopniu u osób powyżej 70 roku życia. W analizie poszczególnych przyczyn obserwowano zwiększone ryzyko zgonów z powodu nowotworów, zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych , zgonów z powodu chorób płuc a także zgonów z innych przyczyn.

Znamienny jest fakt stałego wzrostu ryzyka względnego wraz ze wzrostem obwodu talii, a trend ten udokumentowano dla obwodu talii powyżej 90 cm u mężczyzn i powyżej 75 cm u kobiet. Dla przykładu, wskaźniki względnego ryzyka zgonu dla podanych wcześniej 4 grup przyczyn zgonów wyniosły w grupie mężczyzn w analizie wieloczynnikowej odpowiednio: 1,32; 1,48; 3,9 i 2,1, dla obwodu talii >110 cm vs <90 cm. Również  u kobiet wskaźniki względnego ryzyka zgonu z wymienionych  wyżej przyczyn wyniosły odpowiednio 1,66; 2,31; 3,79 i 2,75 dla obwodu talii >105 cm vs <75 cm. Wykazano zatem jednoznacznie, że obwód talii jest niezależnym (także od BMI) czynnikiem ryzyka zgonu i powinien stanowić element oceny klinicznej chorych.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 9 sierpnia 2010
Marek Kowrach