Czy leki nasenne i uspokajające podwyższają śmiertelność?

Genevieve Belleville – Mortality hazard associated with anxiolytic and hypnotic drug use in the National Population Health Survey LINK: Can J Psych 2010;55:558 (dostępny pełen tekst)

W Canadian Journal of Psychiatry warto zwrócić uwagę na niezwykle interesujące badanie populacyjne poświęcone ryzyku zgonu związanemu ze stosowaniem leków nasennych i uspokajających. Z kanadyjskich danych wynika, że leki o tym działaniu stosuje od 3% do 10% ogólnej populacji tego kraju, w szczególności osoby starsze, z których po tabletkę nasenną lub uspokajającą sięga co piąta. Najczęściej używaną grupą leków są benzodiazepiny o szerokim profilu działań niepożądanych, wśród których wymienia się ryzyko upadków i złamań oraz nasilanie się zaburzeń oddychania w czasie snu.

Genevieve Belleville przeanalizowała populacyjną próbkę 14117 osób w wieku 18-102 lat, uczestniczących w prospektywnym nadzorze stanu zdrowia prowadzonym w latach 1994-2007, w dwuletnich odstępach. W grupie osób, które przyznawały się do stosowania leków uspokajających lub nasennych w miesiącu poprzedzającym kolejne etapy analizy, iloraz szans zgonu był ponad 3-krotnie większy w porównaniu z osobami, które w analogicznym okresie nie przyjmowały tych leków. Zależność zachowała statystyczną znamienność także po uwzględnieniu czynników zakłócających, w tym socjodemograficznych oraz związanych ze stylem życia i stanem zdrowia. Wówczas iloraz szans zgonu u osób stosujących leki nasenne lub uspokajające wynosił 1.36.

Niedoskonałości metodyki badania uniemożliwiają formułowanie kategorycznych wniosków. Niemniej, nie ma wątpliwości, że lekarze przepisujący leki z analizowanych grup, jak również pacjenci realizujący recepty na te farmaceutyki, powinni dysponować pełną wiedzą na temat ryzyka związanego z terapią. Owe ryzyko powinno też skłaniać lekarzy do częstszego niż dotychczas rozważania bezpieczniejszych, niefarmakologicznych metod leczenia lęku i zaburzeń snu.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry /
Krzysztof Kurek

0 replies on “Czy leki nasenne i uspokajające podwyższają śmiertelność?”