Korzyści z populacyjnej interwencji związanej ze zmianą stylu życia – badanie ze Szwecji

Margareta K. Erikson i wsp – Quality of life and cost-effectiveness of a 3-year trial of lifestyle intervention in primary health care LINK: Arch Intern Med 2010;170:1470

Modyfikacja stylu życia na skalę populacyjną może mieć korzystny wpływ na jakość życia objętych nią populacji i obniżać zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne, twierdzą Eriksson i wsp., autorzy badania opublikowanego w Archives of Internal Medicine. Z wcześniejszych analiz wynika, że interwencje związane z modyfikacją stylu życia obniżają ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i cukrzycy. Dane na temat ich wpływu na bardziej ogólne parametry definiujące dobrostan, takie jak jakość życia oraz na budżet systemu ochrony zdrowia są skąpe.

Autorzy ze Szwecji przeprowadzili interwencję polegającą na standaryzowanych sesjach ćwiczeń fizycznych oraz poradnictwie dietetycznym przez pierwsze 3 miesiące, a następnie  na regularnych spotkaniach grupowych w okresie 3 lat. W badaniu wzięło udział 151 dorosłych osób z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, przydzielanych losowo do grupy z interwencją lub ze standardową opieką medyczną. W 3-letniej obserwacji, interwencja przełożyła się na lepszą punktację w większości skal, które posłużyły do oceny jakości życia. Jednym z wyjątków był inwentarz dobrostanu psychicznego SF-36. Ocena przy użyciu tego narzędzia przyniosła porównywalne wyniki w obu grupach.

Analiza   wykazała, że koszt uzyskania 1 roku życia skorygowanego o jakość wynosił od 1668 USD do 4813 USD. Przy założeniu, że próg gotowości płatnika do płacenia za każdy kolejny rok życia skorygowany o jakość wynosi 50000 USD, interwencja charakteryzowała się wysoką opłacalnością. Podsumowując, zorganizowane interwencje związane ze stylem życia są potencjalnie skutecznym narzędziem poprawy stanu zdrowia populacji.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 13 września 2010
Krzysztof Kurek