Którzy pacjenci z miażdżycą są najbardziej zagrożeni? – rejestr REACH

Deepak L. Bhatt i wsp – Comparative Determinants of 4-Year Cardiovascular Event Rates in Stable Outpatients at Risk of or With Atherothrombosis LINK: JAMA. 2010;304:1350

Chorzy z aterotrombozą znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka incydentów niedokrwiennych, chociaż w kilku najnowszych badaniach poświęconych zastosowaniu nowych leków w ostrych zespołach wieńcowych, stabilnej chorobie wieńcowej i cukrzycy odsetek zarejestrowanych niekorzystnych zdarzeń okazał się niższy od oczekiwanego.  Możliwość identyfikacji chorych najbardziej zagrożonych zdarzeniami sercowo-naczyniowymi pozwoliłaby na skierowanie wysiłków badaczy na tę właśnie grupę. 

Interesujących danych dostarczają w tym kontekście wyniki międzynarodowego rejestru Reduction of Atherothrombosis for Continued Health ( REACH), obejmującego osoby z chorobą wieńcową, chorobami układu mózgowo-naczyniowego i chorobami naczyń obwodowych lub też z wieloma czynnikami ryzyka aterotrombozy.

Na łamach Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki 4-letniej obserwacji w  rejestrze REACH. W latach 2003 i 2004 do rejestru włączono  chorych z 3647 ośrodków w 29 krajach. Zbieranie danych z obserwacji odległej zakończono w kwietniu roku 2009. W analizie uwzględniono dane 45 227 chorych.

W trakcie 4-letniej obserwacji co najmniej 1 incydent wystąpił u 5481 chorych (2315 zgonów sercowo-naczyniowych, 1228 zawałów serca, 1898 udarów oraz 40 zawałów serca i udarów w tej samej dobie). Wśród chorych z aterotrombozą najbardziej zagrożone okazały się osoby z wywiadem przebytych incydentów niedokrwiennych (n=21 890) (18.3%; 95% CI 17.4%-19.1%). Mniejsze ryzyko notowano u chorych  ze stabilnymi postaciami choroby wieńcowej, mózgowo-naczyniowej i choroby tętnic obwodowych (n=15 264) (12.2%; 95% CI, 11.4%-12.9%). Zgodnie z oczekiwaniami najmniej zagrożone (choć nadal w istotnym odsetku przypadków) okazały się osoby bez rozpoznanej aterotrombozy ale z jej licznymi czynnikami ryzyka (n=8073) (9.1%; 95%CI, 8.3%-9.9%) (P<.001 dla wszystkich porównań).

W modelach wieloczynnikowych istotnie wyższe ryzyko wystąpienia zgonu sercowo-naczyniowego, zawału serca lub udaru związane było z występowaniem cukrzycy (iloraz hazardu [HR], 1.44; 95%CI, 1.36-1.53; P<0.001), przebytym w poprzedzającym roku incydentem niedokrwiennym (HR, 1.71;95%CI, 1.57-1.85; P_.001), i chorobą wielonaczyniową (HR, 1.99; 95%CI, 1.78-2.24; P<0.001). Autorzy pracy proponują wykorzystać jej wyniki przy identyfikacji grup wysokiego ryzyka i planowaniu kolejnych prób klinicznych.

Opracowane na podstawie: JAMA / 22 września 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Którzy pacjenci z miażdżycą są najbardziej zagrożeni? – rejestr REACH”