Częstość stosowania leków przeciwdepresyjnych w populacji kanayjskiej.

S.B. Patten – Frequency of antidepressant use in relation to recent and past major depressive episodes LINK: Can J Psychiatry 2010;55:532 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Canadian Journal of Psychiatry ukazała się praca oceniająca częstość stosowania leków przeciwdepresyjnych w populacji ogólnej, u osób powyżej 12 roku życia. Analiza była możliwa dzięki prowadzonemu od 1994 roku badaniu National Population Health Survey, którego  celem była systematyczna ocena stanu zdrowia mieszkańców Kanady.

Autorzy pracy przeanalizowali występowanie objawów depresji, zdiagnozowaną w przeszłości depresję oraz aktualne leczenie lekami przeciwdepresyjnymi. Odpowiednie dane zbierano w okresach półrocznych. Od 1994 roku zaobserwowano stale wzrastające użycie leków przeciwdepresyjnych, które jednak zostało wyhamowane w ostatnich latach. Obecnie  leki przeciwdepresyjne przyjmuje około 5,4% populacji

W grupie osób bez rozpoznanego w ostatnim roku epizodu depresyjnego częstość podawania leków przeciwdepresyjnych wzrosła z 1,3% w 1994 do 4,4% w 2006 roku. Zdaniem autorów wzrost ten odzwierciedla coraz częstsze stosowanie leczenia długotrwałego celem prewencji nawrotów. W przypadku, gdy w ostatnim roku wystąpił epizod depresyjny, odsetek osób, które leczone były lekami przeciwdepresyjnymi wyniósł 11,9% w 1994 roku i 26,1% w 2006 roku, ale pozostawał stabilny w okresie ostatnich kilku lat. W początkowym okresie obserwacji leki przeciwdepresyjne częściej stosowano u kobiet w porównaniu z mężczyznami, później różnica ta uległa zmniejszeniu.

Na częstość podawania leków przeciwdepresyjnych w sytuacji rozpoznawanego zespołu depresyjnego miał wpływ czas jego trwania: dla okresu 2-12 tygodni częstość  podawania leków wyniosła w 2006 roku 23%, a dla okresu 25-52 tygodni 39%.

Uzyskane dane wskazują, że obserwowany w ostatnim dziesięcioleciu wzrost częstości aplikowania leków przeciwdepresyjnych w populacji uległ zahamowaniu. Znamienny jest również fakt, że większość osób (w liczbach bezwzględnych), które są leczone lekami przeciwdepresyjnymi nie miało aktualnie rozpoznawanego zespołu depresyjnego. Brak wzrostu częstości podawania leków przeciwdepresyjnych u osób z ostatnio przebytym zespołem depresyjnym może oznaczać, że potrzeba ta została zaspokojona właściwym postępowaniem medycznym lub oznacza utrudniony dostęp do opieki medycznej. Wymaga to doprecyzowania w kolejnych badaniach.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / sierpień 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Częstość stosowania leków przeciwdepresyjnych w populacji kanayjskiej.”