Zmieniający się paradygmat opieki paliatywnej

Amy S. Kelley, Diane E. Meier – Palliative Care u2014 A Shifting Paradigm LINK: N Engl J Med 2010;363:781 (dostępny pełen tekst)

Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano  pracę Temela i wsp. podważającą obowiązujący paradygmat opieki paliatywnej. Autorzy przeprowadzili randomizowane badanie poświęcone wczesnej paliatywnej interwencji jako dodatku do standardowej opieki onkologicznej u chorych z noworozpoznanym  niedrobnokomórkowym rakiem płuc z przerzutami.

U 151 włączonych do badania osób autorzy wyjściowo i po 12 tygodniach ocenili  jakość życia i nastrój. Chorzy, którym poza standardową opieką zapewniono comiesięczne spotkania z lekarzem zajmującym się opieką paliatywną mieli lepszą jakość życia, rzadszą depresję i o 2.7 miesiąca dłuższą przeżywalność (mediana czasu  przeżycia  11,6 vs 8,9 miesiąca). Wyniki pracy wskazują zatem, że rozpoczęcie opieki paliatywnej w momencie rozpoznania ciężkiej i z dużym prawdopodobieństwem prowadzącej do śmierci choroby przynosi korzyści.

Przedstawione wyniki  znajdują potwierdzenie w innych podobnych analizach, w których wykazano poprawę jakości życia. Możliwość łatwego przeniesienia wyników badania do codziennej praktyki ogranicza brak szczegółowej wiedzy na temat stosowanych metod opieki paliatywnej. Nie wiadomo co spowodowało przedłużenie przeżycia o 2.7 miesiąca w grupie opieki paliatywnej (warto odnotować, że jest to korzyść podobna do uzyskiwanej za pomocą standardowej chemoterapii), choć można zakładać, że poprawa wynikała ze skutecznego leczenia depresji, łagodzenia dolegliwości i ograniczenia konieczności hospitalizacji.

Pomimo tych ograniczeń, zdaniem  komentatorów, praca zmienia paradygmat opieki paliatywnej, którą otacza się zwykle osoby w schyłkowej fazie choroby  – umierające. Zagrażająca życiu choroba, nawet jeśli teoretycznie można ją wyleczyć lub przez pewien czas kontrolować, stanowi duże brzemię dla chorych i ich rodzin, które łagodzić może nowocześnie prowadzona opieka paliatywna. Opieka ta łagodząc cierpienie chorych pomaga im żyć dłużej, należy ją zatem zapewniać we wcześniejszej fazie choroby.

Opracowane na podstawie: NEJM / 19 sierpnia 2010
Magdalena Lipczyńska