Ocena funkcji nerek jako wskaźnik stanu zdrowia

G. Leoncini, F. Viazzi i R. Pontremoli – Overall health assessment: a renal perspective LINK: Lancet 2010;375:2053

Komentarz redakcyjny na łamach The Lancet poświęcono znaczeniu oceny funkcji nerek jako wskaźnika ogólnego stanu zdrowia. Przypomniano, że uszkodzenie nerek jest niezależnym czynnikiem powiązanym z pogarszającym się rokowaniem i wzrostem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Proste oszacowanie uszkodzenia nerek pozwala omijać skomplikowane procedury prognozowania chorób układu sercowo-naczyniowego oparte na ocenie licznych czynników ryzyka i wskaźnikach uszkodzenia narządów.

Oznaczenie filtracji kłębkowej i albuminurii  pozwala wyodrębnić grupy ryzyka, w niektórych sytuacjach  uproszczając praktykę kliniczną. Powyższą tezę  potwierdzają wyniki opublikowanej w tym samym numerze The Lancet metaanalizy badań przeprowadzonej w ramach Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium. Wykazano w niej, że w 8-letnim okresie (50 milionów osobolat obserwacji) śmiertelność całkowita i sercowo-naczyniowa powiązane były z eGFR i wielkością albuminurii.

Najniższe wskaźniki śmiertelności obserwowano dla eGFR w zakresie 75-105 ml/min/1,73 m2. Śmiertelność wzrastała przy spadku filtracji kłębkowej. Co istotne wzrost ryzyka zgonu obserwowano również przy wyższych poziomach GFR (>105 ml/min/1,73m2), co można tłumaczyć jako skutek hiperfiltracji chorobowej (np. w przypadku cukrzycy, otyłości). Zależność pomiędzy rosnącym poziomem albuminurii a wzrostem śmiertelności sercowo-naczyniowej i całkowitej miała charakter liniowy.

Dane te wskazują na zasadność posługiwania się aktualnymi kryteriami przewlekłej choroby nerek (uszkodzenie nerek utrzymujace się >3mies, GRF<60ml/min/1,73m2) w ocenie ryzyka śmiertelności sercowo-naczyniowej i całkowitej. Jak można sądzić, użyteczność oznaczeń albuminurii skłoni do sformułowania nowych podziałów  przewlekłej choroby  nerek uwzględniających łącznie GFR i albuminurię.

Opracowane na podstawie: Lancet / 12 czerwca 2010
Marek Kowrach