Uproszczona ocena ryzyka sercowo-naczyniowego – zastosowanie spoczynkowej częstości rytmu serca

Marie Therese Cooney i wsp – Simplifying cardiovascular risk estimation using resting heart rate LINK: Eur Heart J online first

Podwyższona spoczynkowa częstość rytmu serca (RHR) nie jest ujęta w klasyfikacjach oceny ryzyka sercowo-naczyniowego. W Europie najczęściej stosuje się kartę SCORE, oceniającą dziesięcioletnie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem w zależności od płci, wieku, kraju pochodzenia, skurczowego ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu całkowitego i palenia papierosów. Badania obserwacyjne wykazały, że podwyższona RHR jest związana z rozwojem chorób układu sercowo-naczyniowego, przy czym ryzyko w większym stopniu dotyczy incydentów wieńcowych niż udarów mózgu.

Na łamach European Heart Journal ukazała się praca Cooney i wsp. na temat zastosowania RHR w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego.  Celem analizy była ocena wartości RHR (mierzonej na tętnicy promieniowej przez 30 sekund, w pozycji siedzącej, po pięciominutowym odpoczynku) dodanej do obecnie stosowanej klasyfikacji oceny ryzyka w porównaniu do zastosowania formuły zawierającej jedynie proste i łatwo mierzalne parametry.

Autorzy wykorzystali dane z badania FINRISK, do którego włączono 14997 mężczyzn i 15861 kobiet, w celu porównania dwóch metod oceny dziesięcioletniego ryzyka zgonu z powodu choroby układu sercowo-naczyniowego. Pierwszą była skala SCORE z dodatkowym parametrem – RHR, przy czym dołączenie RHR wiązało się z nieistotną statystycznie poprawą w zakresie oceny ryzyka. Drugą, uproszczoną metodą była skala zawierająca wiek, płeć, BMI i palenie papierosów. Dodanie do niej RHR wiązało się ze znaczącą poprawą oceny ryzyka.

Podsumowując – dołączenie RHR do formuły zawierającej poziom lipidów i pomiar ciśnienia tętniczego nie poprawia znacząco skuteczności metody. Prezentowana w pracy skala, zawierająca tylko proste, nielaboratoryjne parametry, w tym RHR, może stanowić tańszą i bardziej praktyczną alternatywę oceny ryzyka sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 23 lipca 2010
Magdalena Piątkowska