Zespół bezdechu sennego a choroba wieńcowa i niewydolność serca – badanie Sleep Heart Health Study

Daniel J. Gottlieb i wsp – Prospective Study of Obstructive Sleep Apnea and Incident Coronary Heart Disease and Heart Failure LINK: Circulation 2010;122:352 (dostępny pełen tekst)

Szacuje się, że obturacyjny bezdech senny (OSAS) występuje u około 9% dorosłych kobiet i 24% dorosłych mężczyzn. W części badań przekrojowych opisywano zależność pomiędzy OSAS a chorobą wieńcową i niewydolnością serca. W większości przypadków były to jednak małe badania szpitalne, w których  nie uwzględniano innych istotnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Ponadto badania te nie były reprezentatywne dla kobiet.

Danych poświęconych niezależnemu wpływowi OSAS na choroby układu sercowo-naczyniowego dostarcza rozpoczęte w roku 1994 prospektywne badanie Sleep Heart Health Study (SHHS). Wyniki przekrojowej analizy wyjściowych danych SHHS pokazały, że OSAS związany był z częstszym występowaniem chorób układu sercowo-naczyniowego (samodzielnie raportowanych przez chorych).

Obecnie na łamach Circulation przedstawiono dane dotyczące zapadalności na chorobę niedokrwienną serca i niewydolność serca u uczestników SHHS bez tych chorób w trakcie wyjściowego badania. Do analizy włączono 1927 mężczyzn i 2495 kobiet po 40 roku życia z populacji ogólnej, obserwowanych przez 8.7 roku (mediana) od momentu wykonania badania polisomnograficznego.

Po uwzględnieniu licznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego OSAS okazał się granicznie istotnym predyktorem zapadalności na chorobę wieńcową jedynie u mężczyzn poniżej 70 roku życia – skorygowany iloraz hazardu 1.10 [95% CI 1.00 do 1.21] w przeliczeniu na wzrost wskaźnika AHI o 10 (apnea-hypopnea index, średnia ilość zaburzonych oddechów na godzinę snu). Mężczyźni < 70 lat z AHI>=30 mieli wyższe ryzyko choroby wieńcowej o 68% vs AHI<5.

OSAS okazał się także predyktorem nowych przypadków niewydolności serca u mężczyzn (skorygowany iloraz hazardu 1.13 [95% CI 1.02 to 1.26] w przeliczeniu na wzrost AHI o 10), ale nie u kobiet. Mężczyźni z AHI>=30 mieli wyższe ryzyko rozwoju niewydolności serca o 58% vs AHI<5.

A zatem, jak podsumowują autorzy występowanie OSAS wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zapadalności na niewydolność serca. W przypadku choroby wieńcowej wyniki są, ich zdaniem, mniej jednoznaczne. Mogą także istnieć różnice we wpływie OSAS na ryzyko sercowe w zależności od płci.

Opracowane na podstawie: Circulation / 27 lipca 2010
Magdalena Lipczyńska

Dodaj komentarz