Suplementacja wapnia a ryzyko sercowo-naczyniowe

Mark J Bolland i wsp – Effect of calcium supplements on risk of myocardial infarction and cardiovascular events: meta-analysis LINK: BMJ 2010;341:c3691 (dostępny pełen tekst)

Osteoporoza stanowi poważną przyczynę powikłań i zgonów u osób starszych. Suplementacja wapnia nieznacznie zmniejsza ryzyko złamań i w większości zaleceń rekomenduje się właściwe spożycie wapnia jako element prewencji osteoporozy.  W konsekwencji ludzie po 50 roku życia często stosują suplementację wapnia.

Badania obserwacyjne sugerowały, że wysokie spożycie wapnia może wiązać się z ochrona przed chorobami układu sercowo-naczyniowego. Należy jednak pamiętać, że suplementacja wapnia nasila zwapnienia w układzie naczyniowym i zwiększa śmiertelność  u chorych z niewydolnością nerek. Co więcej,  w badaniu randomizowanymi u starszych zdrowych kobiet, w którym incydenty sercowo-naczyniowe stanowiły dodatkowy punkt końcowy, obserwowano wzrost liczby zawałów serca u kobiet otrzymujących preparaty wapnia.

Powyższe rozważania stały się podstawą do przeprowadzenia meta-analizy poświęconej występowaniu zdarzeń sercowo-naczyniowych w randomizowanych badaniach poświęconych suplementacji wapnia (≥500 mg/dobę). Do analizy włączono 15 badań z udziałem łącznie ponad 20 000 uczestników. Zarówno w badaniach, w których dostępne były dane dotyczące indywidualnych uczestników (8151 uczestników) jak i w 11 badaniach, w których dostępne były dane łączne (11 921 uczestników) odnotowano istotny statystyczne wzrost ryzyka zawału serca (w pierwszym przypadku iloraz hazardu 1.31, 95% CI 1.02 do 1.67, P=0.035, w drugim przypadku relatywne ryzyko 1.27, 95% CI 1.01 do 1.59, P=0.038). W przypadku udarów mózgowych, zgonów   i złożonego punktu końcowego również obserwowano wzrost ryzyka, choć w tym przypadku nieistotny statystycznie.

Zdaniem autorów obserwowane różnice, choć stosunkowo umiarkowane, mają istotne znaczenie praktyczne ze względu na powszechne stosowanie preparatów wapnia. Autorzy postulują pogłębioną naukową weryfikację roli suplementacji wapnia w prewencji i leczeniu osteoporozy.

Opracowane na podstawie: BMJ / 29 lipca 2010
Magdalena Lipczyńska