Młoda kobieta z nasiloną dławicą sercową-przypadek kliniczny

G Huber i wsp – A young woman with angina pectoris: a brief report LINK: Eur Heart J 2010;31:1211

Na łamach European Heart Journal zamieszczono krótką prezentację przypadku trzydziestoletniej kobiety z objawami dławicy sercowej, która przyjęta była do wiedeńskiego szpitala z powodu wysoce nieprawidłowego wyniku elektrokardiograficznej próby wysiłkowej. Przy przyjęciu stwierdzono nieznacznie podwyższone stężenie troponiny T w surowicy oraz podwyższoną wartość odczynu Biernackiego (OB.).

W wykonanej koronarografii ujście pnia lewej tętnicy wieńcowej okazało się krytycznie zwężone. Poza tym nie znaleziono innych nieprawidłowości w tętnicach wieńcowych. Pacjentkę skierowano do leczenia operacyjnego. Wszczepiono pojedynczy pomost z lewej tętnicy piersiowej wewnętrznej do gałęzi przedniej zstępującej (LIMA-LAD). Jednocześnie pobrano próbki do badania histopatologicznego.

W ocenie histologicznej stwierdzono zaawansowaną destrukcję ściany naczyniowej wywołaną naciekami z komórek jednojądrzastych, głównie limfocytów T i B, z towarzyszącym przerostem błony wewnętrznej i środkowej. W badaniach laboratoryjnych wartości markerów stanu zapalnego były nadal podwyższone (OB., białko C-reaktywne). Nie stwierdzono podwyższonego miana ANCA (autoprzeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofili). Wykluczono gruźlicę. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dużych tętnic (szyjnych, podobojczykowych, biodrowych).

W dalszym etapie diagnostyki wykonano pozytronową tomografię emisyjną (PET) z 18-fluorodezoksyglukozą (FDG), w której stwierdzono zwiększoną aktywność metaboliczną w ścianie aorty wstępującej. Wynik ten, w połączeniu z oceną histopatologiczną pozwolił na rozpoznanie choroby Takayasu (TA- Takayasu arteritis) dotyczącej aorty wstępującej. Zakres zmian naczyniowych typu 1C+ (klasyfikacja z 1994 roku). Zastosowano leczenie immunosupresyjne, które w ciągu 3 miesięcy spowodowało ustąpienie objawów choroby i normalizację obrazu PET z FDG.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / maj 2010
Krzysztof Kukuła

0 replies on “Młoda kobieta z nasiloną dławicą sercową-przypadek kliniczny”