„Im niższe ciśnienie tętnicze tym lepiej”- paradygmat w odniesieniu do osób starszych podważony przez wyniki badania VALISH?

Fabio Angeli i wsp – The lower the BP the Better Paradigm in the Elderly Vanished by VALISH? LINK: Hypertension 2010;56:182

Nadciśnienie tętnicze to rosnący problem zdrowotny w populacji osób starszych, dotyczący nawet 80% osób po 70 roku życia, z czego 60-75% stanowią przypadki izolowanego nadciśnienia skurczowego. Warto zatem zwrócić uwagę na komentarz redakcyjny poświęcony temu zagadnieniu, opublikowany na łamach Hypertension.

Przytoczony przez autorów przegląd badań Staessena i wsp. pokazał, że aktywne leczenie nadciśnienia tętniczego osób w wieku ≥60 lat z izolowanym nadciśnieniem skurczowym redukuje całkowitą śmiertelność o 13%, śmiertelność sercowo-naczyniową o 18%, ryzyko wszystkich powikłań sercowo-naczyniowych o 26%, udaru mózgu o 30% a zdarzeń wieńcowych o 23%.

Istotne zmniejszenie śmiertelności w wyniku leczenia nadciśnienia tętniczego wykazano również u chorych w wieku ≥80 lat z ciśnieniem skurczowym ≥160 mm Hg (badanie HYVET).  Komentatorzy podkreślają jednak, że dowody popierające zalecenia rekomendujące docelowe wartości ciśnienia skurczowego u osób starszych poniżej 140 mmHg, są niewystarczające.

W badaniu The Japanese Trial to Assess Optimal Systolic Blood Pressure in Elderly Hypertensive Patients nie wykazano różnic w zakresie częstości występowania chorób sercowo-naczyniowych i niewydolności nerek pomiędzy grupami z docelowym ciśnieniem skurczowym poniżej 140 mmHg i 140-160 mm Hg. W wątpliwościach utwierdzają nas również wyniki opublikowanego właśnie badania VALISH (Valsartan in Elderly Isolated Systolic Hypertension).

Chorych, w przedziale wiekowym 70-84 lata, podzielono tutaj na grupę ścisłej (<140 mm Hg) i mniej ścisłej kontroli (140-150 mmHg) skurczowego ciśnienia tętniczego. W grupie ścisłej kontroli ciśnienie obniżyło się o 5.4 mm Hg więcej w porównaniu do grupy z mniej ścisłą kontrolą. Mimo to częstość występowania incydentów  sercowo-naczyniowych i niewydolności nerek była tylko nieznacznie, nieistotnie statystycznie mniejsza w grupie z docelowym ciśnieniem <140 mm Hg (10.6 vs 12.0 na 1000 pacjento-lat, p=0.38).

Podsumowując, pomimo że duża część badań wskazuje na korzyści z redukcji ciśnienia skurczowego u osób starszych, żadne z nich nie dostarcza silnych dowodów na agresywne leczenie izolowanego nadciśnienia tętniczego skurczowego u tych chorych.

Opracowane na podstawie: Hypertension / sierpień 2010
Justyna Rybicka

0 replies on “„Im niższe ciśnienie tętnicze tym lepiej”- paradygmat w odniesieniu do osób starszych podważony przez wyniki badania VALISH?”