Zaburzenia afektywne a sercowo-naczyniowe w ciągu pierwszych dwóch lat terapii

Valerie Taylor i wsp – Adults With Mood Disorders Have an Increased Risk Profile for Cardiovascular Disease Within the First 2 Years of Treatment LINK: Can J Psychiatry 2010;55:362 (dostępny pełen tekst)

W The Canadian Journal of Psychiatry ukazała się praca oryginalna autorstwa Taylor i wsp. na temat związku chorób afektywnych ze zwiększonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. Pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową oraz dużą depresją są zagrożeni zgonem z powodu różnych chorób somatycznych. Ważną część tego ryzyka przypisać można zwiększonej częstości występowania zespołu metabolicznego (MeS) i choroby niedokrwiennej serca (CHD) w tej populacji chorych.

Celem badania była ocena dziesięcioletniego ryzyka CHD oraz występowania MeS w momencie rozpoznania oraz w czasie dwuletniej obserwacji, w porównaniu z grupą kontrolną. Grupę badaną stanowiło 51 chorych w wieku między 16 a 40 lat. Wszyscy pacjenci byli uprzednio psychiatrycznie nieleczeni. Do oceny stanu chorych używano skali depresji Hamiltona lub skali manii Younga, pacjenci byli monitorowani do czasu ustabilizowania nastroju co tydzień, następnie co miesiąc.

W zależności od przyjmowanych leków chorych podzielono na trzy grupy: otrzymujących atypowe neuroleptyki, stabilizatory nastroju i leki przeciwdepresyjne.   W momencie rozpoznania choroby 11,2% pacjentów spełniało kryteria diagnostyczne MeS. Pod koniec okresu obserwacji odsetek ten wynosił 16,8%, choć różnica była nieistotna statystycznie. Stwierdzono także istotny spadek cholesterolu HDL i wzrost poziomu glukozy. Nie wykazano różnic w zależności od rozpoznania.

Dziesięcioletnie ryzyko CHD było niskie w momencie rozpoznania i wzrastało w trakcie obserwacji, przy czym istotna statystycznie różnica występowała jedynie u kobiet. A zatem jak się wydaje, leki psychotropowe, niezależnie od typu, zwiększały ryzyko MeS i CHD – mechanizm niekorzystnego działania leków psychotropowych na parametry metaboliczne wymaga wyjaśnienia.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / czerwiec 2010
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Zaburzenia afektywne a sercowo-naczyniowe w ciągu pierwszych dwóch lat terapii”