Ostry zawał serca – aktualne trendy populacyjne

Robert W. Yeh i wsp – Population Trends in the Incidence and Outcomes of Acute Myocardial Infarction LINK: N Engl J Med 2010;362:2155

Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania poświęconego wieloletnim trendom czasowym dotyczącym  zapadalności i przebiegu klinicznego zawału serca. Jak podkreślają autorzy pracy, we wcześniejszych badaniach poświęconych temu problemowi (takich jak Framingham Heart Study, Minnesota Heart Survey, Worcester Heart Attack Study i Atherosclerosis Risk in Communities) liczebność analizowanych populacji była najwyżej umiarkowana. Łącznie ich wyniki sugerowały spadek częstości występowania choroby wieńcowej i związanej z nią śmiertelności, ale opublikowane dane dotyczyły zdarzeń występujących przed rokiem 2002. Dodatkowo objęte badaniami populacje były stosunkowo mało zróżnicowane etnicznie, wiekowo i w większości nie analizowano zawałów serca z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST, pomimo znaczących różnic w postępowaniu i rokowaniu.

Podobnych ograniczeń nie ma praca prezentowana  na łamach New England Journal of Medicine. Jej autorzy ocenili zmiany w występowaniu zawału serca rozpoznawanego na podstawie oznaczeń poziomów biomarkerów i śmiertelność krótkoterminową w latach 1999 do 2008 w dużej, zróżnicowanej populacji  należącej do systemu opieki zdrowotnej Kaiser Permanente Northern California. Zidentyfikowano 46,086 hospitalizacji z powodu zawału serca (18 691 131 osobo-lat obserwacji od 1999 do 2008 roku). Jak pokazały wyniki analizy, skorygowana względem wieku i płci zapadalność na zawał serca wzrosła z 274 przypadków na 100,000 osobo-lat w roku 1999 do 287 przypadków na 100,000 osobo-lat w roku 2000, a następnie co roku zaczęła spadać do 208 przypadków na 100,000 osobo-lat w roku 2008 (spadek o 24%). W całym analizowanym okresie zmniejszeniu ulegała liczba zawałów serca z uniesieniem odcinka ST  – ze 133 przypadków na 100,000 osobo-lat w roku 1999 do  50 przypadków na 100,000 osobo-lat w roku 2008 (P<0.001 dla trendu). Zmniejszeniu uległa również śmiertelność 30-dniowa (skorygowany iloraz szans 0.76; 95% przedział ufności 0.65 to 0.89).

Co istotne, spadek zapadalności na zawał serca odnotowano pomimo zwiększonej czułości diagnostycznej nowych biomarkerów zawału serca oraz rosnącej częstości występowania niektórych czynników ryzyka.  Zdaniem autorów pracy za zdecydowanie mniejszą zapadalność, zwłaszcza na zawał serca z uniesieniem odcinka ST, odpowiedzialna jest istotna poprawa  w zakresie pierwotnej prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: NEJM / 10 czerwca
Magdalena Lipczyńska