Zapadalność na nowotwory a blokery receptora angiotensyny – komentarz redakcyjny

Steven E Nissen – Angiotensin-receptor blockers and cancer: urgent regulatory review needed LINK: Lancet Oncology 2010;11:605

Na łamach The Lancet Oncology ukazał się krótki komentarz Stevena Nissena do niepokojących wyników  meta-analizy autorstwa Sipahi i wsp., poświęconej zależności pomiędzy stosowaniem blokerów receptora dla angiotensyny (ARB) a zwiększoną zapadalnością na nowotwory. Jak zdaniem Nissena powinniśmy interpretować  wyniki pracy Sipahi?

Bez wątpienia jest to bardzo duża analiza, oceniająca nowe przypadki nowotworów w grupie ponad 60 tysięcy chorych i zgony nowotworowe w grupie ponad 90 000 chorych. Selekcja badań wydaje się  staranna a dobór prac rzetelny. Praca ma jednak także słabe  strony, wymieniane przez samych przez badaczy, przede wszystkim retrospektywny charakter oraz fakt, że badań nie zaplanowano do oceny incydentów nowotworowych. Wyniki należy interpretować ostrożnie – co zresztą robią sami autorzy.

Jaki zatem powinien być kolejny krok wobec tak istotnego potencjalnego (choć ostatecznie nie potwierdzonego) zagrożenia? Po pierwsze w meta-analizie nie uwzględniono wszystkich istniejących danych. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być zjawisko tendencyjności przy publikacji wyników badań. Doskonały przykład stanowi roziglitazon. W momencie ogłoszenia rezultatów pierwszej meta-analizy sugerującej niekorzystny wpływ leku na incydenty sercowo-naczyniowe, 35 z 42 przeprowadzonych prób klinicznych z tym lekiem nie było opublikowanych.

Na szczęście firmy farmaceutyczne rutynowo przekazują dane pochodzące z badań klinicznych do urzędów rejestrujących leki, w tym US Food and Drug Administration. Są to często zbiory bardziej szczegółowe od dostępnych w czasopismach medycznych. Dodatkowo urzędy mogą poprosić o przekazanie kompletnych informacji. Tak właśnie powinno się stać w przypadku ARB. Urzędy nadzorujące powinny bezzwłocznie dokonać odpowiednich analiz statystycznych dotyczących związku pomiędzy ARB a nowotworami i ogłosić ich wyniki. W międzyczasie, zdaniem Nissena, należy stosować ARB (zwłaszcza telmisartan) z większą ostrożnością, rezerwując je dla chorych rzeczywiście nietolerujących inhibitorów enzymu konwertującego.

Opracowane na podstawie: Lancet Oncology / 7 lipca 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Zapadalność na nowotwory a blokery receptora angiotensyny – komentarz redakcyjny”