24-godzinny dyżur hemodynamiczny – czy zmienia rokowanie także u osób w bardzo zaawansowanym wieku?

Rhidian J. Shelton i wsp – Real-world outcome from ST elevation myocardial infarction in the very elderly before and after the introduction of a 24/7 primary percutaneous coronary intervention service LINK: Am Heart J 2010;159:956

Analizy podgrup dużych badań klinicznych i małe randomizowane próby potwierdziły przewagę skuteczności pierwotnych przezskórnych interwencji na naczyniach wieńcowych (PCI) nad trombolizą u osób starszych do 80 roku życia. Do chwili obecnej przeprowadzono jednak zaledwie 2 wieloośrodkowe próby z randomizacją, porównujące zabiegi PCI z trombolizą u osób w wieku podeszłym. W badaniu TRIANA odnotowano nieistotny trend w kierunku poprawy 30-dniowego rokowania w grupie pierwotnego PCI u chorych w wieku ≥75 lat. W Senior-PAMI  wykazano korzyści płynące z PCI tylko u osób w wieku 70 do 80 lat i brak różnic w grupie chorych po 80 roku życia.

Celem badania przedstawionego na łamach American Heart Journal było zatem porównanie wyników leczenia wszystkich chorych w wieku ≥80 lat zgłaszających się z rozpoznaniem ostrego zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI), po wprowadzeniu 24-godzinnego dyżuru hemodynamicznego przez 7 dni w tygodniu, w porównaniu z rezultatami leczenia w okresie bezpośrednio poprzedzającym otwarcie pracowni, kiedy podstawowym sposobem leczenia reperfuzyjnego była tromboliza. Do analizy włączono 256 chorych ze STEMI w wieku ≥80 lat. Po wprowadzeniu PCI, 84% chorych (136/161) otrzymało leczenie reperfuzyjne, w tym 73% PCI, a 12% trombolizę. Przed erą PCI leczenie reperfuzyjne otrzymało 77% chorych (73/95), w tym 1% PCI a 76% trombolizę.

Po wprowadzeniu PCI odnotowano zmniejszenie śmiertelności 12-miesięcznej (29% vs 41%, P = 0.04) i 3-letniej (43% vs 58%, P =0.02). Poprawę wyników leczenia można przypisywać wprowadzeniu PCI, związanemu z niższą śmiertelnością 12-miesięczną (26% vs 37%, P = 0.07) i 3-letnią (42% vs 55%, P = 0.05) w porównaniu z trombolizą. A zatem, zdaniem autorów analizy,  PCI można stosować u osób ze STEMI w bardzo zaawansowanym wieku, uzyskując istotne obniżenie śmiertelności.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / czerwiec 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “24-godzinny dyżur hemodynamiczny – czy zmienia rokowanie także u osób w bardzo zaawansowanym wieku?”