Czy istnieje związek miedzy sposobem odstawienia leków przeciwdepresyjnych a czasem remisji?

R. J. Baldessarini i wsp – Illness risk following rapid versus gradual discontinuation of antidepressants LINK: Am J Psychiatry 2010;167:934

Z szybkim  przerwaniem przyjmowania leków przeciwdepresyjnych wiąże się często zespół objawów odstawiennych. Czy sposób odstawienia leków może też mieć wpływ na długość trwania remisji? Na łamach American Journal of Psychiatry ukazały się wyniki analizy zależności pomiędzy sposobem przerywania leczenia przeciwdepresyjnego a nawrotem choroby.

W badaniu wzięło udział 398 pacjentów w wieku średnio 41 lat z dużą depresją (n=224), chorobą afektywną dwubiegunową typu I i II (n=99), a także z zespołem lęku panicznego (n=75), w fazie remisji po leczeniu lekami przeciwdepresyjnymi. Średni okres stosowania leków przeciwdepresyjnych przed ich odstawieniem wyniósł 8,5 miesiąca a czas prospektywnej obserwacji  blisko 3 lata. W większości przypadków decyzję o odstawieniu leku podejmował pacjent.

Mediana do nawrotu choroby  wyniosła 3,6 miesiąca przy szybkim odstawianiu leku przeciwdepresyjnego (1-7 dni) vs 8,4 miesiąca przy jego stopniowym odstawieniu (powyżej 2 tygodni). Powolne odstawianie leków przeciwdepresyjnych wiązało się z wydłużeniem okresu do nawrotu choroby we wszystkich analizowanych schorzeniach, choć najbardziej widoczne było to dla zespołu lęku uogólnionego, a najmniej dla dużej depresji.

Zdaniem autorów pracy jej wyniki mają istotne implikacje terapeutyczne bowiem wprawdzie  zawsze odstawienie leku wiąże się z wcześniejszym nawrotem choroby niż kontynuacja leczenia, ale w przypadku odstawienia powolnego można liczyć się z wydłużeniem czasu upływającego do jej nawrotu.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / sierpień 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Czy istnieje związek miedzy sposobem odstawienia leków przeciwdepresyjnych a czasem remisji?”