Motywacja lekarzy a kontrola ciśnienia tętniczego

Silla M. Consoli i wsp – Physicians’ degree of motivation regarding their perception of hypertension, and blood pressure control LINK: J Hypertens 2010;28:1330

Pomimo klarownych międzynarodowych wytycznych dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego, ich realizacja (odsetek pacjentów u których udaje się uzyskać prawidłowe wartości ciśnienia) wciąż budzi rozczarowanie. Za jedną z przyczyn tego stanu uważa się niedostateczne przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów. A czy znaczenie może mieć także podejście lekarzy? Celem badania, którego wyniki opublikowano w Journal of Hypertesion, była ocena, czy ogólne postrzeganie problemu nadciśnienia tętniczego przez lekarzy wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego u ich pacjentów.

W przekrojowym francuskim badaniu ankietowym DUO-HTA  wzięła udział reprezentatywna próba ponad 500 lekarzy oraz ponad 2000 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Dane gromadzono za pomocą dwóch kwestionariuszy wypełnianych przez lekarzy i ich pacjentów.

Grupę lekarzy podzielono na pięć podgrup od „słabo zmotywowanych” do „mocno zmotywowanych,” w zależności od  postrzegania przez nich problemu nadciśnienia tętniczego. Bardziej zmotywowani lekarze cechowali się  bardziej optymistycznym podejściem do leczenia nadciśnienia tętniczego, byli bardziej empatyczni i wspierali chorych. Ci sami lekarze częściej uzyskiwali prawidłową kontrolę nad wartościami  ciśnienia tętniczego u włączonych do badania pacjentów (zakres od 31,7% do 41,7% , P<0.01 dla obserwowanego trendu).

A zatem, co było do przewidzenia, jednym z czynników decydujących o skuteczności leczenia hipotensyjnego jest sposób postrzegania nadciśnienia tętniczego i stopień motywacji lekarzy.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / czerwiec 2010
Ewa Kowalik

0 replies on “Motywacja lekarzy a kontrola ciśnienia tętniczego”