Leczenie chorób układu oddechowego i intensywna opieka medyczna – podsumowanie nowości 2009 roku

Anthony F. Siffredini i wsp – Update in pulmonary and critial care medicine LINK: Ann Intern Med 2010;152:601

W Annals of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na podsumowanie wyników najważniejszych badań poświęconych chorobom układu oddechowego i intensywnej opiece medycznej, opublikowanych w 2009 roku.

Dwie istotne prace rzuciły nowe światło na leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Celli i wsp. wykazali, że tiotropium w postaci wziewnej, dodane do standardowego leczenia POChP, obniża śmiertelność w 4-letnim horyzoncie czasowym u osób niepalących papierosów. Z kolei, z badania Jenkinsa i wsp. wynika, że leczenie skojarzone wziewnym salmeterolem i wziewnym flutikazonem poprawia parametry ogólnego stanu zdrowia i zmniejsza częstość zaostrzeń u pacjentów z POChP o łagodnym przebiegu.  W badaniu na grupie osób z astmą, wziewny salmeterol bez kortykosteroidów wzmagał nadreaktywność oskrzeli oraz zwiększał częstość hospitalizacji i śmiertelność. W grupie pacjentów z zapaleniem płuc, prokalcytonina zmniejszała zapotrzebowanie i częstość działań niepożądanych związanych z antybiotykami.

Wśród badań poświęconych sepsie na wyróżnienie zasługiwał projekt NICE-SUGAR, z którego wynika, że intensywna kontrola glikemii u osób z sepsją jest związana ze wzrostem ryzyka hipoglikemii i podwyższoną śmiertelnością. W innej pracy zaobserwowano, że niska dawka kortykosteroidów, podawana jako uzupełnienie leczenia wstrząsu septycznego, jest skuteczna w hamowaniu progresji choroby i poprawia przeżycie.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 4 maja 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Leczenie chorób układu oddechowego i intensywna opieka medyczna – podsumowanie nowości 2009 roku”