Nowe markery metabolizmu mineralnego a choroby układu sercowo-naczyniowego

Brendan M. Everett – Markers of mineral metabolism and cardiovascular disease LINK: Ann Intern Med 2010;152:683

W Annals of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na  artykuł Brendana M. Everetta, poświęcony zależności pomiędzy markerami metabolizmu mineralnego a chorobami układu sercowo-naczyniowego, a będący komentarzem do oryginalnej pracy dotyczącej tego zagadnienia.

Zdaniem wielu ekspertów, zwapnienie naczyń jest nie tyle procesem biernym, towarzyszącym starzeniu się, ile zjawiskiem dynamicznym, w którym mediatorem są cząsteczki sygnałowe, takie jak osteokalcyna, osteopontyna lub czynnik wzrostu fibroblastów. Źródłem sygnałów są z kolei mediatory zapalenia i cząsteczki lipidowe o udokumentowanym udziale w patogenezie miażdżycy. Jedną z głównych ról w procesie zwapnienia ścian naczyń odgrywają również tradycyjne mediatory metabolizmu wapnia, to jest parathormon, witamina D i fosforany. Parker i wsp., autorzy oryginalnej pracy opublikowanej w tym samym wydaniu czasopisma, wykazali zależność pomiędzy 3 niedawno odkrytymi markerami metabolizmu mineralnego – czynnikiem wzrostu fibroblastów 23 (FGF23), białkiem macierzy ucMGP i fetuiną A – a nawrotami incydentów sercowo-naczyniowych i śmiertelnością  osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca. O ile czynnik wzrostu FGF23 był związany z niewydolnością serca i incydentami naczyniowo-mózgowymi, ale nie z zawałem serca, to ucMGP odwrotnie, zwiększał ryzyko zawału, a nie miał związku z niewydolnością serca i udarami. Ta ciekawa prawidłowość może być  odzwierciedleniem różnic w procesach biologicznych leżących u podłoża wymienionych patologii.

Jeśli obserwacje Parkera zyskają potwierdzenie w badaniach u osób bez rozpoznanych chorób serca i naczyń, będzie można mówić o nowym kierunku profilaktyki i leczenia tej niezwykle częstej grupy schorzeń.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 18 maja 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Nowe markery metabolizmu mineralnego a choroby układu sercowo-naczyniowego”