Depresja a śmiertelność osób w starszym wieku – naturalistyczne badanie prospektywne

Helen Lavretsky i wsp – Association of depressed mood and mortality in older adults with and without cognitive impairment in a prospective naturalistic study LINK: Am J Psychiatry 2010; 167:589

W American Journal of Psychiatry warto zwrócić uwagę na oryginalne badanie poświęcone zależności pomiędzy zaburzeniami nastroju a śmiertelnością, z uwzględnieniem znaczenia depresji,  chorób naczyń mózgowych i zaburzeń czynności poznawczych. Niekorzystny wpływ zaburzeń nastroju, a w szczególności depresji, na parametry związane z przebiegiem i rokowaniem w chorobach somatycznych, w tym na śmiertelność, jest dobrze udokumentowany.

Autorzy omawianej pracy analizowali wybrane czynniki rokownicze zgonu u  osób powyżej 50 roku życia wywodzących się z ogólnej populacji lub ośrodków wyspecjalizowanych w leczeniu zaburzeń pamięci. Spośród 498 osób, które zakwalifikowano do próby, 31% miało upośledzenie funkcji poznawczych, a 33% otępienie. Zaburzeń funkcji poznawczych nie stwierdzono u 36% osób. Na podstawie wyniku badania mózgu metodą rezonansu magnetycznego, podkorową chorobę niedokrwienną mózgu rozpoznano u 41% uczestników. U wszystkich oceniano wyjściowe nasilenie zaburzeń nastroju, w tym depresji, anhedonii, anergii i apatii.

W długim, 5.6-letnim okresie obserwacji (mediana) zarejestrowano 175 zgonów (35%). Czynnikami związanymi ze zgonem okazały się: deficyty poznawcze, wiek, płeć męska, depresja oraz obecność lakun mózgowych będących wykładnikiem choroby niedokrwiennej. Najkrótszym przeżyciem charakteryzowały się osoby, u których stwierdzano jednocześnie lakuny i depresję. Ta ostatnia wiązała się z 2.2-krotnym wzrostem ryzyka zgonu, niezależnie od wartości wszystkich innych parametrów analizowanych w badaniu.

Wyniki pracy uwydatniają potrzebę skriningu depresji u osób z chorobą niedokrwienną mózgu. Podkreślają też konieczność bardziej aktywnego leczenia i prewencji depresji w tej grupie chorych.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / maj 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Depresja a śmiertelność osób w starszym wieku – naturalistyczne badanie prospektywne”