Duża depresja a ryzyko urazów

Scott B Patten i wsp – Major Depression and Injury Risk LINK: Can J Psychiatry 2010;55:313 (dostępny pełen tekst)

Przekrojowe badania epidemiologiczne wskazują na związek pomiędzy urazami a objawami depresyjnymi. Zależność przyczynowo-skutkowa pozostaje jednak nieznana –  zaburzenia depresyjne mogą zwiększać ryzyko urazów, a urazy mogą zwiększać ryzyko wystąpienia  depresji. Danych pozwalających na rozróżnienie pomiędzy wymienionymi możliwościami dostarczyły wyniki Canadian National Population Health Survey (NPHS) – prospektywnego badania reprezentatywnej próbki członków gospodarstw domowych w Kanadzie.

Duże zaburzenia depresyjne (major depression) oceniano za pomocą kwestionariusza Composite International Diagnostic Interview (jego skróconej formy dla dużej depresji). Uwzględniono dane pochodzące od 15 254 respondentów, w wieku co najmniej 12 lat w chwili rozpoczęcia badania w 1994 roku. W analizie wpływu zaburzeń depresyjnych na ryzyko urazów uwzględniono osoby wyjściowo bez przebytych urazów (n = 12 314). W analizie wpływu urazów na wystąpienie depresji, uwzględniono jedynie osoby, które nie raportowały ciężkich zaburzeń depresyjnych na początku badania (n = 13 175).

Uczestników obserwowano w latach 1994-2004, w odstępach dwuletnich. Związek pomiędzy dużymi zaburzeniami depresyjnymi a występowaniem urazów okazał się dwukierunkowy –  zaburzenia depresyjne zwiększały ryzyko urazów (skorygowany współczynnik ryzyka 1.6, 95% CI 1.3 do 2.0), a urazy zwiększały ryzyko  zaburzeń depresyjnych (skorygowany współczynnik ryzyka 1.4, 95% CI 1.1 do 1.8).

Powyższe dane sugerują, że pewne formy aktywności zawodowej lub rekreacyjnej mogą zwiększać ryzyko urazów w okresie depresji. A zatem, zdaniem autorów pracy, unikanie czynności związanych z dużym ryzykiem urazów jest w tym czasie usprawiedliwione. Konieczna jest także poprawa dostępności do opieki psychiatrycznej w ośrodkach klinicznych zajmujących się leczeniem urazów, a lekarze w nich pracujący powinni mieć świadomość zwiększonego ryzyka depresji u swoich pacjentów – nie rozpoznana depresja może hamować proces rekonwalescencji.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / maj 2010
Ewa Kowalik

0 replies on “Duża depresja a ryzyko urazów”