Jaka częstość wizyt lekarskich w celu normalizacji ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2?

A. Turchin i wsp – Encounter frequency and blood pressure in hypertensive patients with diabetes mellitus LINK: Hypertension 2010; 56: 68

Obecne standardy, koncentrując się raczej na zasadach niefarmakologicznego i farmakologicznego leczenia nadciśnienia tętniczego, nie definiują  szczegółowo optymalnej częstości wizyt kontrolnych, pozwalającej zapewnić właściwą skuteczność interwencji. Zalecenie przez wytyczne JNC 7 wizyty kontrolnej  po miesiącu od rozpoznania nadciśnienia jest w praktyce rzadko realizowane.  Problem ten podjęto na łamach Hypertension publikując wyniki retrospektywnej analizy (lata 2000-2005) terapii 5042 pacjentów chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze.

Badanie przeprowadzono wśród pacjentów pozostających pod opieką lekarzy pierwszego kontaktu afiliowanych przy dwóch ośrodkach akademickich w stanie Massachusetts. Autorzy za nadciśnienie tętnicze w tej grupie chorych uznali wartości powyżej 130/85 mm Hg. Analizowano czas leczenia hipotensyjnego upływający od momentu stwierdzenia podwyższonych wartości do momentu ich normalizacji. Wykazano, że większa częstość wizyt lekarskich oznaczała szybsze osiągnięcie wyznaczonych celów terapeutycznych.

Wizyty z częstością większą niż raz w miesiącu oznaczały normalizację wartości ciśnienia tętniczego po 1.5 miesiąca (redukcja wartości ciśnienia  28,7/11,3 mm Hg/miesiąc). W przypadku wizyt  wyznaczanych rzadziej niż raz na miesiąc normalizację ciśnienia uzyskiwano po około roku (redukcja ciśnienia 2,6/1,0 mm Hg/miesiąc). Co więcej, w grupie w której wizyty planowano częściej niż raz na miesiąc zamierzone cele osiągano szybciej, jeżeli częstość wizyt nie przekraczała dwóch tygodni (w porównaniu z częstością wizyt w odstępie ponad dwutygodniowym).

Skrócenie okresu wizyt poniżej dwóch tygodni w okresie aktywnego wyrównywania ciśnienia tętniczego wydaje się zatem najbardziej racjonalnym modelem opieki nad chorymi z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym. Jest to istotne tym bardziej, że nawet krótkotrwałe okresy podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego zwiększają ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Do dyskusji pozostaje praktyczna możliwość takiego postępowania.

Opracowane na podstawie: Hypertension / lipec 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Jaka częstość wizyt lekarskich w celu normalizacji ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2?”