Czy zespoły terapeutyczne zapewniają skuteczniejsze leczenie nadciśnienia tętniczego i cukrzycy?

D. Edelman i wsp – Medical clinics versus usual care for patients with both diabetes and hypertension1 czerwca LINK: Ann Intern Med 2010;152:689

Na łamach Annals of Internal Medicine przedstawiono pracę oceniającą, czy rozwiązania opierające się na zmianie sposobu organizacji opieki nad przewlekle chorymi mogą przynieść korzyści kliniczne w porównaniu ze standardowym modelem postępowania. Badacze dokonali porównania efektów leczniczych zespołu terapeutycznego (Group Medical Clinics – GMC)  złożonego z lekarza, farmaceuty i pielęgniarki edukacyjnej ze skutecznością lekarzy opieki podstawowej.

W randomizowanej 12 miesięcznej próbie klinicznej w dwóch ośrodkach medycznych dla weteranów w Karolinie Północnej porównano wpływ tych dwóch omawianych form leczenia na kontrolę ciśnienia tętniczego i cukrzycy. Do badania wybrano 239 pacjentów, których przydzielono losowo do grup objętych opieką GMC  i grupy objętej wyłącznie opieką lekarzy pierwszego kontaktu. Kryterium włączenia do analizy stanowiły wyjściowe wartości ciśnienia tętniczego >140/90 mm Hg i poziomy HbA1c>7,5%.

Pacjentów objętych opieką GMC podzielono na spotykające się co dwa miesiące kilkuosobowe grupy. W trakcie spotkań odbywały się grupowe sesje edukacyjne, a lekarz i farmaceuta indywidualnie modyfikowali leczenie nadciśnienia tętniczego i cukrzycy. Po roku w grupie GMC uzyskano lepsze wskaźniki kontroli ciśnienia tętniczego w postaci większej o 7,3 mm Hg redukcji skurczowego ciśnienia tętniczego (139,2 mm Hg vs 146,5 mm Hg ) i o 3,8 mm Hg większej redukcji ciśnienia rozkurczowego (78,3 mm Hg vs 82,1 mm Hg ), w porównaniu z grupą objętą opieką standardową. Z kolei poziomy HbA1c nie uległy istotnie większej poprawie w grupie praktyki grupowej, w porównaniu z opieką podstawową (redukcja HbA1c po roku o 0,8% vs 0,5%). Widoczne były jednak inne korzyści: mniejsza ilość upadków i zawrotów głowy oraz mniejsza częstość interwencji w ramach pomocy doraźnej. Koszty opieki GMC nad jednym chorym wyniosły 460 dolarów amerykańskich rocznie.

Zdaniem autorów pracy dotychczasowy model sprawowania opieki należy zatem uzupełnić o zespołową opiekę kliniczną. Uzyskane wyniki wskazują bowiem, że w niektórych schorzeniach przynosi to wymierne korzyści terapeutyczne.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 1 czerwca 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Czy zespoły terapeutyczne zapewniają skuteczniejsze leczenie nadciśnienia tętniczego i cukrzycy?”