Ubezpieczenie zdrowotne a opóźnienie hospitalizacji w świeżym zawale serca

Kim G. Smolderen i wsp – Health care insurance, financial concerns in accessing care, and delays to hospital presentation in acute myocardial infarction LINK: JAMA 2010;303:1392

W Stanach Zjednoczonych ubezpieczenia zdrowotnego nie posiada ponad 45 milionów obywateli. Kolejne 25 milionów stara się ograniczać korzystanie z opieki zdrowotnej z powodu obaw natury finansowej. Udowodniono, że osoby nie posiadające ubezpieczenia lub ubezpieczone jedynie w podstawowym zakresie  rzadziej przechodzą badania przesiewowe i są gorzej leczone w zakresie chorób przewlekłych. Nie wiadomo, czy podobna sytuacja występuje również w przypadku zawału serca.

Aby to sprawdzić, autorzy pracy opublikowanej na łamach Journal of the American Medical Association wykorzystali dane z prospektywnego rejestru TRIUMPH, obejmującego dane pacjentów przyjmowanych z powodu zawału serca do 24 szpitali w Stanach Zjednoczonych. Pacjentów podzielono na trzy grupy w zależności od posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego: ubezpieczeni bez obaw finansowych, ubezpieczeni ale z obawami co do finansowania swojego leczenia oraz nieubezpieczeni. Informacje pochodziły z ankiet wypełnianych przez chorych.

 W trzech wymienionych wyżej grupach oceniano opóźnienie przedszpitalne, czyli czas od wystąpienia objawów zawału do momentu zgłoszenia się do szpitala: poniżej 2 h, 2-6 h oraz powyżej 6 h. W analizie uwzględniono dodatkowe zmienne, takie jak czynniki demograficzne, kliniczne i psychospołeczne. Spośród analizowanej grupy 3721 pacjentów, 2294 (61,7%) nie miało obaw co do finansowania swojej opieki medycznej, 689 (18,5%) było ubezpieczonych, ale miało obawy finansowe, a 738 (19,8%) było nieubezpieczonych.

Opóźnienie przedszpitalne wynoszące ponad 6 h wystąpiło aż u 48,6% pacjentów nieubezpieczonych oraz u 44,6% ubezpieczonych, ale z obawami finansowymi. Wśród pacjentów ubezpieczonych i bez obaw finansowych zgłosiło się do szpitala po ponad 6 h od wystąpienia objawów 39,3% chorych – istotnie mniej niż w dwóch pierwszych grupach (choć nadal dużo). Z opóźnieniem nie przekraczającym 2h do szpitala zgłosiło się 27,5% nieubezpieczonych, 33,5% ubezpieczonych, ale niepewnych finansowania i u 36,6% ubezpieczonych bez obaw finansowych (p<0,001). Ubezpieczenie niezapewniające stabilizacji finansowej i brak ubezpieczenia stanowiły w analizach wieloczynnikowych niezależny predyktor opóźnienia hospitalizacji (w porównaniu z ubezpieczeniem pełnym ilorazy szans odpowiednio 1,38; 95% przedział ufności 1,17-1,63; p<0,001 oraz 1,21; 95% przedział ufności 1,05-1,41; p=0,01).

Opracowane na podstawie: JAMA / 14 kwietnia 2010
Krzysztof Kukuła

0 replies on “Ubezpieczenie zdrowotne a opóźnienie hospitalizacji w świeżym zawale serca”