Calcium score a ocena ryzyka choroby wieńcowej- nowe wyniki badania MESA

Tamar S. Polonsky – Coronary Artery Calcium Score and Risk Classification for Coronary Heart Disease Prediction LINK: JAMA 2010;303:1610

W dużych prospektywnych badaniach wykazano, że obecność zwapnień w tętnicach wieńcowych oceniana za pomocą tomografii komputerowej (Calcium Score – CACS) wiąże się z ryzykiem wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. W opublikowanym niedawno badaniu populacyjnym Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), w którym uczestniczyły osoby bez rozpoznanej choroby układu sercowo-naczyniowego wykazano, że wskaźnik CACS powyżej 300 wiąże się z niemal 10-krotnie wyższym ryzykiem incydentów wieńcowych (w porównaniu do osób bez zwapnień). W kolejnej analizie badacze MESA ocenili, w jakim stopniu dołączenie CACS do modelu ryzyka, którego podstawę stanowią tradycyjne czynniki ryzyka (Framingham Risk Scale) pozwala poprawnie reklasyfikowć pacjentów w odniesieniu do ryzyka przyszłych incydentów wieńcowych.

5-letnie ryzyko choroby wieńcowej w modelach proporcjonalnego ryzyka Coxa zdefiniowano jako niskie jeśli wynosiło poniżej 3%, umiarkowane od 3 do poniżej 10% oraz wysokie powyżej 10%. W 1. modelu ryzyka uwzględniono wiek, płeć, palenie papierosów, wartości skurczowego ciśnienia tętniczego, przyjmowanie leków przeciwnadciśnieniowych, poziomy cholesterolu całkowitego i wysokiej gęstości, oraz rasę uczestników, w modelu 2. uwzględniono również CACS. W czasie 5.8 letniej obserwacji (mediana) kohorty 5878 uczestników wystąpiło 209 zdarzeń wieńcowych, w tym 122 zawałów serca, zgonów wieńcowych i zakończonych powodzeniem resuscytacji incydentów zatrzymania akcji serca.

W porównaniu z modelem 1. z pomocą modelu 2. dodatkowo reklasyfikowano do grupy wysokiego ryzyka 23% uczestników, u których wystąpiły incydenty wieńcowe a kolejne 13% osób bez incydentów sklasyfikowano jako osoby niskiego ryzyka.  Wyniki badania sugerują, że ocena CACS może być użyteczna u osób, których ryzyko obliczane na podstawie poziomów klasycznych wskaźników oceniane jest jako pośrednie. Pomimo, iż wyniki analizy wskazują na korzyści płynące z oceny CACS, warto pamiętać (o czym wspominają autorzy) o ryzyku nowotworowym związanym z otrzymaną w trakcie tomografii dawką promieniowania jonizującego. Nie wiadomo również, czy reklasyfikacja do grupy wysokiego ryzyka i tym samym wdrożenie odpowiedniego leczenia wpływa na poprawę rokowania w tak zdefiniowanej populacji chorych.

Opracowane na podstawie: JAMA / 28 kwietnia 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Calcium score a ocena ryzyka choroby wieńcowej- nowe wyniki badania MESA”