Synergistyczny efekt działania peryndorpylu i amlodypiny – nowe spojrzenie na wyniki badania EUROPA

Michel E. Bertrand, i wsp – Clinical synergy of perindopril and calcium-channel blocker in the prevention of cardiac events and mortality in patients with coronary artery disease. Post hoc analysis of the EUROPA study LINK: Am Heart J 2010;159:795

W badaniu ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial—Blood Pressure-Lowering Arm) przeprowadzonym  wśród osób z nadciśnieniem tętniczym zaobserwowano istotną redukcję śmiertelności ogólnej i sercowo-naczyniowej w grupie amlodypiny/peryndoprylu w porównaniu z grupą leczoną diuretykiem/beta blokerem. W badaniu European Trial on Reduction of Cardiac Events with Perindopril in patients with stable Coronary Artery Disease (EUROPA) u osób ze stabilną chorobą wieńcową zahamowanie aktywności ACE za pomocą peryndoprylu w istotny sposób ograniczyło występowanie punktu końcowego, na który składały się zgony sercowo-naczyniowe, niezakończone zgonem zawały serca (MI), skutecznie resuscytowane przypadki zatrzymania akcji serca (8.0% w grupie peryndoprylu vs 9.9% w grupie placebo, P < .0005). Jednocześnie wyjściowo 32% (n = 3,955) uczestników badania EUROPA otrzymywało bloker kanału wapniowego.

Obecnie w American Heart Journal ukazał się artykuł Bertranda i wsp. poświęcony synergistycznemu (wpływ kombinacji leków większy od sumy oddziaływania każdego z leków z osobna) działaniu CCB i peryndoprylu w populacji uczestników próby EUROPA. Autorzy analizy wykazali, że dołączenie peryndoprylu do terapii CCB powodowało istotny spadek śmiertelności całkowitej o 46% (HR 0.54, 95% CI 0.34-0.86, p<0,01 vs placebo), a głównego złożonego punktu końcowego o 35% (p=0,05 vs placebo). Korzystny trend odnotowano także dla śmiertelności sercowo-naczyniowej (41%), hospitalizacji z powodu niewydolności serca (54%) i zawału serca (28%).

Porównanie ilorazów hazardu (HR) dla peryndoprylu, CCB, placebo i ich kombinacji, pozwoliło potwierdzić synergistyczne działanie peryndoprylu i CCB. Wyniki pracy wskazują zatem na korzyści płynące z łącznego stosowania CCB i inhibitora ACE  u pacjentów z chorobą wieńcową. Jedno z takich połączeń stanowi stała kombinacja peryndoprylu z amlodypiną, zarejestrowana do stosowania w nadciśnieniu tętniczym i chorobie wieńcowej.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / maj 2010
Tomasz Rywik

0 replies on “Synergistyczny efekt działania peryndorpylu i amlodypiny – nowe spojrzenie na wyniki badania EUROPA”