Wzajemne relacje między zaburzeniami osobowości a depresją

R. Michels – Personality disorders in the depressed: seeing clearly through blue lenses LINK: Am J Psychiatry 2010;167:487

Jeden z komentarzy redakcyjnych na łamach American Journal of Psychiatry poświęcono zagadnieniu wzajemnych relacji między zaburzeniami osobowości a depresją. Problem, o istotnym znaczeniu  praktycznym, dotyka jednocześnie fundamentalnych i spornych zagadnień w diagnostyce psychiatrycznej, gdzie rozpoznanie jednej choroby, może wpłynąć na ekspresję drugiej.

Nie wiadomo np. czy w fazie depresyjnej można wiarygodnie rozpoznać zaburzenia osobowości. Depresja zmienia przecież ogląd nie tylko świata, ale również relacje ze światem i wgląd w samego siebie. Zagadnienie to badali i przedstawili Morey i wsp.

 Rozpoznanie zaburzeń osobowości w sytuacji współistnienia depresji można jak się wydaje dobrze ocenić za pomocą kwestionariuszy, koncentrujących się na cechach występujących przed zachorowaniem oraz informacji zebranych od innych osób. Najefektywniejszym w tym względzie sposobem okazał się wywiad kliniczny. Morey i wsp. w 6-letnim badaniu przeprowadzili obserwację 433 osób: 73 z epizodem depresyjnym bez zaburzeń osobowości, 119 pacjentów z zaburzeniami osobowości, bez depresji oraz 241 z zaburzeniami osobowości i współistniejącą depresją.

Wśród osób z zaburzeniami osobowości rozpoznano osobowość schizoidalną, unikającą, graniczną oraz obsesyjno-kompulsyjną. Autorzy badania potwierdzili możliwość właściwego rozpoznawania zaburzeń osobowości, a rozpoznania te zostały uwiarygodnione, wówczas, gdy pacjentów badano w okresie remisji zaburzeń depresyjnych. Ponadto, co ma istotny praktyczny wydźwięk, utrzymywanie się depresji w okresie 6 lat obserwowano u 8% osób bez towarzyszących zaburzeń osobowości i aż u 29% ze współistniejącymi zaburzeniami osobowości. Stwierdzono, że 67% pacjentów z zaburzeniami osobowości w okresie badania miało rozpoznawany epizod depresyjny. Podsumowując autor komentarza wskazuje na możliwość i konieczność rozpoznawania zaburzeń osobowości u chorych na depresję co, jak wykazano powyżej, ma znaczenie prognostyczne.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / maj 2010
Marek Kowrach