Ekspresja czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji USA – różnice rasowe i etniczne

Ch.D. Fryar i wsp – Hypertension, high serum total cholesterol, and diabetes: racial and ethnic prevalence differences in U.S. adults, 1999u20132006 LINK: NCHS Data Brief 2010 No 36 (dostępny pełen tekst)

W biuletynie National Center for Health Statistics przedstawiono statystykę występowania trzech głównych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w populacji dorosłych osób >20 roku życia mieszkających w USA. Autorzy opierając się na wynikach badania NHANES przyjęli następujące definicje czynników ryzyka: wartości ciśnienia tętniczego≥140/90 mm Hg, stężenie cholesterolu ≥ 240 mg% lub stężenia glukozy ≥ 126 mg% lub leczenie nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii lub cukrzycy.

W populacji USA u około 45% osób dorosłych występował przynajmniej jeden z trzech omawianych czynników ryzyka- istotnie częściej u osób rasy czarnej (49,6%), w porównaniu z osobami rasy białej (45,1%) i Latynosami (42,6%). Różnice dotyczyły przede wszystkim nadciśnienia tętniczego, częstszego u osób rasy czarnej, w porównaniu z osobami pochodzenia latynoskiego i osobami rasy białej (odpowiednio 42,5%, 26,1%   oraz 29,1%). Z kolei zaburzenia lipidowe występowały najczęściej u osób rasy białej (26,9%). U osób rasy czarnej i pochodzenia latynoskiego odpowiednie odsetki wyniosły 21,5% i 21,8%. W tych dwóch ostatnich grupach odnotowano istotnie większą liczbę przypadków cukrzycy (odpowiednio 14,6% i 15,3%, w porównaniu z 8,3%u osób rasy białej).

Z praktycznego punktu widzenia ważne znaczenie mają dane epidemiologiczne dotyczące połączeń wymienionych wyżej czynników ryzyka. Nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemia współwystępowały najczęściej u osób rasy białej (9,3%) oraz czarnej (8,3%), a najrzadziej u osób rasy latynoskiej (5,5%). Skojarzenie nadciśnienia tętniczego i cukrzycy istotnie częściej występowało u osób rasy czarnej i latynoskiej (odpowiednio 6,1% i 4,9%), a istotnie rzadziej u osób rasy białej (2,4%). Cukrzyca z hipercholesterolemią występowały z podobną częstością we wszystkich grupach etnicznych.

Wszystkie trzy czynniki ryzyka występowały u 4,6% osób rasy czarnej, 2,5% rasy białej, i 3,5% rasy latynoskiej. Przedstawione dane dotyczą rozpoznanych i wcześniej nierozpoznanych czynników ryzyka. Brak właściwej identyfikacji czynników ryzyka stanowi poważny problem epidemiologiczny – u  15% populacji osób dorosłych występuje co najmniej 1 nie rozpoznany czynnik ryzyka (u 7,2% nadciśnienie tętnicze, u 8,2% hipercholesterolemia i u 2,7% cukrzyca, przy braku statystycznie istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi grupami).

Opracowane na podstawie: Internet / kwiecień 2010
Marek Kowrach

0 replies on “Ekspresja czynników ryzyka chorób układu krążenia w populacji USA – różnice rasowe i etniczne”