Częstość występowania i niedostateczne rozpoznawanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów z czynnikami ryzyka w systemie podstawowej opieki zdrowotnej

Kylie Hill i wsp – Prevalence and underdiagnosis of chronic obstructive pulmonary disease among patients at risk in primary care LINK: CMAJ 2010;182:673 (dostępny pelen tekst)

Przewlekła obturacyjna choroba płucna (POChP) jest schorzeniem występującym powszechnie na całym świecie i generującym wysokie koszty leczenia. Na podstawie przeprowadzonego niedawno badania oszacowano częstość występowania POChP na ok. 10% w populacji osób powyżej 40 roku życia. Wśród ludzi z ogólnie uznanymi czynnikami ryzyka rozwoju POChP, takimi jak wiek i palenie tytoniu, stwierdza się istotnie wyższą częstość występowania choroby oraz progresję objawów w przypadku kontynuacji palenia tytoniu.

Stąd też osoby z czynnikami ryzyka występowania POChP stanowią cel dla badań przesiewowych i wczesnego postępowania interwencyjnego. Autorzy badania postanowili ocenić częstość występowania POChP u pacjentów zgłaszających się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z jakiegokolwiek powodu w prowincji Ontario w Kanadzie. Oszacowali także dokładność wcześniejszego rozpoznania lub wykluczenia POChP.

W pracy wzięli udział pacjenci w wieku co najmniej 40 lat,  z wywiadem palenia tytoniu (minimum 20 paczkolat), zgłaszający się do jednego z trzech ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej.  U osób biorących udział w badaniu zebrano wywiad dotyczący objawów ze strony układu oddechowego i wykonywano badanie spirometryczne po podaniu preparatu rozszerzającego oskrzela.

Przewlekła obturacyjna choroba płucna była rozpoznawana w przypadku stwierdzenia stosunku nasilonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do nasilonej objętości życiowej (FEV1/FVC) poniżej 0,7 oraz wartości nasilonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 80% wartości należnej.

Badanie spirometryczne wykonano u 1003 (68,7%) z 1459 osób spełniających kryteria włączenia do badania. U 208 badanych rozpoznano POChP – częstość występowania choroby wyniosła zatem  20.7% (95% przedział ufności 18.3%–23.4%). Jedynie  67 (32.7%)  miało wcześniej rozpoznane POChP. Nie stwierdzono istotnej różnicy wieku, płci, wywiadu palenia tytoniu oraz liczby wizyt u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z powodu schorzeń układu oddechowego u pacjentów z wcześniej nierozpoznaną POChP w porównaniu z osobami, u których rozpoznanie zostało prawidłowo postawione przed badaniem.

Podsumowując, wśród dorosłych zgłaszających się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej około jedna piąta osób z czynnikami ryzyka spełnia spirometryczne kryteria rozpoznania POChP. Niedostateczne rozpoznawanie choroby jest zjawiskiem częstym, co wskazuje na potrzebę zwiększenia nacisku na badania przesiewowe w grupach ryzyka. Wiedza na temat częstości występowania POChP może pomóc odpowiednio zaplanować strategię postępowania.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 20 kwietnia 2010
Ewa Kowalik

0 replies on “Częstość występowania i niedostateczne rozpoznawanie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów z czynnikami ryzyka w systemie podstawowej opieki zdrowotnej”