Badania przesiewowe w cukrzycy – w oczekiwaniu na wyniki ADDITION

Guy Rutten – Screening for type 2 diabetesu2014where are we now? LINK: Lancet 2010;375:1324

Tworzenie standardów medycznych opiera się na twardych dowodach pochodzących z badań klinicznych. Dlatego też, uwzględniając farmakoekonomikę, American Diabetes Association (ADA) proponuje strategię wczesnego wykrywania cukrzycy w jej bezobjawowym okresie tylko w określonych grupach ryzyka. Zdaniem ADA badania przesiewowe powinny dotyczyć osób z nadwagą lub otyłością oraz innymi czynnikami ryzyka cukrzycy, niezależnie od wieku oraz osób powyżej 45 roku życia.

Nieco inne podejście zaprezentowali na łamach The Lancet Kahn i wsp. W oparciu o matematyczno-empiryczny model występowania chorób w populacji, autorzy ocenili różnorodne strategie skriningu cukrzycy w grupie osób wyjściowo bez zaburzeń metabolizmu glukozy. Model, w którym badania przesiewowe prowadzono w ramach  diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego lub zaburzeń lipidowych charakteryzował się najniższym wskaźnikiem kosztów w przeliczeniu na uzyskany rok życia skorygowany o jego jakość.

Do chwili obecnej nie wykazano, czy tego rodzaju kompleksowe postępowanie  –  równoczesne wykrywanie 3 czynników ryzyka chorób układu krążenia, a następnie ich leczenie, przełoży się na zmniejszenie  ryzyka wystąpienia powikłań świeżo wykrytej cukrzycy.  Danych takich dostarczy badanie ADDITION (Anglo-Danish-Dutch Study in General Practice of Intensive Treatment and Complication Prevention in Type 2 Diabetic Patients Identified by Screening), którego wyniki mają być opublikowane jeszcze w tym roku. Póki co rezultaty modelowania matematycznego pozwalają spodziewać się korzyści płynących z takiego postępowania.

Opracowane na podstawie: Lancet / 17 kwietnia 2010
Marek Kowrach