Leczenie świeżego zawału serca w Europie – dane z 30 krajów

Petr Widimsky i wsp – Reperfusion therapy for ST elevation acute myocardial infarction in Europe: descriptionrnof the current situation in 30 countriesrn LINK: Eur Heart J 2010;91:943 (dostępny pełen tekst)

Na łamach European Heart Journal ukazał się raport poświęcony praktyce leczenia reperfuzyjnego, a w szczególności wykonywania przezskórnych interwencji na naczyniach wieńcowych (PCI), w świeżym zawale serca w Europie.  European Association for Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) zaprosiła do udziału w nim przewodniczących sekcji kardiologii interwencyjnej 30 narodowych towarzystw kardiologicznych oraz ekspertów prowadzących narodowe rejestry PCI. Dane z Polski pochodziły z rejestru PL-ASC grupy roboczej PTK, a na potrzeby niniejszej publikacji dostarczyli ich profesorowie Lech Poloński, Adam Witkowski i Grzegorz Opolski.

Zebrano informacje na temat m.in. epidemiologii zawałów serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI), stosowanego w nich leczenia oraz liczby ośrodków wykonujących PCI i pierwotne PCI  w poszczególnych krajach. Roczna zapadalność na ostry zawał serca (dowolny) wynosiła w zależności od kraju od 90 do 312/100 tysięcy mieszkańców/rok (w Polsce 234 tysiące). Liczba STEMI mieściła się w granicach 44 do 142 /100 tysięcy mieszkańców/rok (w Polsce 130 tysięcy).

Pierwotne PCI stanowiły podstawowy sposób uzyskiwania reperfuzji w 16 krajach (także  w Polsce), a tromboliza w 8 krajach. Pierwotne PCI wykonywano, w zależności od kraju, u od 5 do 92% chorych ze STEMI, trombolizę stosowano u pomiędzy 0 a 55% (w Polsce odpowiednio PCI i leczenie trombolityczne u 72% i 3%).

Jakiekolwiek leczenie reperfuzyjne (PCI lub trombolizę) otrzymało 37–93% chorych ze STEMI (w Polsce 75%). Liczba zabiegów pierwotnych PCI, w przeliczeniu na milion mieszkańców/rok była bardzo zróżnicowana i wynosiła od 20 do 970. W Polsce, pomimo jednego z najniższych dochodów narodowych na głowę mieszkańca  (6 od końca „stawki”), wykonano 687  pierwotnych PCI w przeliczeniu na milion mieszkańców/rok, co dało nam miejsce na podium (trzecie), za Szwajcarią i Niemcami.

 Wynik ten uzyskano dzięki 74 ośrodkom wykonującym pierwotne PCI przez 24 godziny na dobę, które obejmowały opieką populację wynoszącą średnio 520 tysięcy osób/ośrodek (w krajach wykonujących pierwotne PCI u większości chorych ze STEMI populacja ta wahała się od 0.3 do 1.1 miliona osób/ośrodek). Śmiertelność wewnątrzszpitalna w STEMI wyniosła w Europie od 4.2 do 13.5% (8.5% Polska), 5-14% u chorych leczonych trombolizą (12% Polska) oraz 2.7 – 8% u chorych leczonych PCI (4.2% Polska). Mediana czasu od pierwszego kontaktu medycznego do “balonu” mieściła sie w zakresie 60 – 177 minut (w Polsce 124 minuty).

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / kwiecień 2010
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Leczenie świeżego zawału serca w Europie – dane z 30 krajów”