Markery zapalenia w pierwotnej profilaktyce incydentów sercowo-naczyniowych

Peter Libby i Filippo Crea – Clinical implications of inflammation for cardiovascular primary prevention LINK: Eur H J 2010;31:777

W European Heart Journal ukazał się artykuł przeglądowy podsumowujący aktualną wiedzę na temat zależności pomiędzy zapaleniem a ryzykiem wieńcowym oraz roli markerów zapalenia w pierwotnej profilaktyce incydentów sercowo-naczyniowych.

 Coraz więcej przemawia za tym, że zapalenie jest pierwszą z sekwencji zmian prowadzących do miażdżycy. Z badań doświadczalnych wynika, że przerwanie szlaków zapalenia u myszy hamuje narastanie płytek miażdżycowych. Badania u ludzi potwierdzają, że biomarkery zapalenia, których przykładem jest białko C-reaktywne, oznaczane metodą o wysokiej czułości, zwiększają dokładność znanych czynników ryzyka w prognozowaniu wystąpienia choroby wieńcowej u osób bez jej objawów.

Posiadamy dowody na zasadność oceny stopnia zapalenia w selekcji kandydatów do pierwotnej profilaktyki incydentów wieńcowych. Jest to o tyle istotne, że z badań retrospektywnych wynika, iż  znaczący odsetek osób z chorobą niedokrwienną serca ma tylko jeden lub nie ma żadnego z „tradycyjnych” czynników ryzyka. Oznaczanie białka C-reaktywnego metodą o wysokiej czułości pozwala na lepszą niż dotychczas stratyfikację ryzyka wieńcowego. Dzięki temu, pierwotną profilaktykę można zawęzić do tej grupy osób, w której będzie ona rzeczywiście skuteczna.

 W badaniu JUPITER stwierdzono, że profilaktyczną korzyść ze stosowania statyn (działających również przeciwzapalnie) odniosły przede wszystkim osoby z podwyższonymi wartościami CRP, a redukcji ryzyka wieńcowego nie można było tłumaczyć jedynie obniżeniem stężenia cholesterolu LDL. Próby stosowania innych, klasycznych leków przeciwzapalnych w profilaktyce wieńcowej zakończyły się z kolei niepowodzeniem. Do pełnego zrozumienia i wykorzystania w praktyce zależności pomiędzy zapaleniem a ryzykiem sercowo-naczyniowym jest więc jeszcze daleko.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / kwiecień 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Markery zapalenia w pierwotnej profilaktyce incydentów sercowo-naczyniowych”